การจัดการสินค้าคงคลังปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการพยากรณ์ บริษัท ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด
CHEMICAL FERTILIZER INVENTORY MANAGEMENT BY FORECASTING METHOD OF CHAI FA KASETPUN COMPANY LIMITED

Main Article Content

นางสาวกชพร คลังวิเชียร และ นางสาวสุกัญญา มั่นอิ่ม

บทคัดย่อ

          การวิจัยเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการพยากรณ์ของบริษัทชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพยากรณ์และนำสูตรการพยากรณ์การสั่งซื้อปุ๋ยเคมีมาเปรียบเทียบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีจริงด้วยการใช้ประชากรในงานวิจัยคือ ข้อมูลยอดขายจากบริษัท ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ศึกษายอดขายปุ๋ยเคมีของบริษัท ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือในการวิจัยคือ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป พบปัญหาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีจำนวน 9 ตราสินค้า ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายมากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี จึงนำข้อมูลการจำหน่ายย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 เป็นข้อมูลในการใช้สูตรพยากรณ์ 4 สูตร และการปรับปรุงค่าพยากรณ์ร้อยละถ่วงน้ำหนักจำนวน 2 สูตร แบบเจาะจงเปรียบเทียบโดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์  (MAD) กับผลการจำหน่ายจริงในเดือนมกราคม 2563 และการปรับปรุงค่าพยากรณ์ร้อยละถ่วงน้ำหนักใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลการวิจัย พบว่า ค่าช่องว่างเปรียบเทียบ (Gap) รวมของการพยากรณ์การจำหน่ายจริงเดือนมกราคม 2563 เท่ากับ -23,361 กระสอบ ซึ่งแสดงถึงปุ๋ยเคมีไม่เพียงพอและไม่มีปุ๋ยเคมีคงคลัง การวิจัยจึงมีการปรับปรุงค่าพยากรณ์โดยออกแบบค่าร้อยละถ่วงน้ำหนักได้ค่าช่องว่างเปรียบเทียบ (Gap) รวมเท่ากับ 17,121 กระสอบ ผลจากการวิจัยนี้จึงใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด ได้ดี  
คำสำคัญ : การจำหน่ายปุ๋ยเคมี, การพยากรณ์ปุ๋ยเคมี, ค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์

      This research has managed the inventory of Chai Fa Kasetpun Company Limited by forecasting method. From objective for study the way be forecasting method and formula be forecasting the order chemical fertilizer compare distribution real by using the population in research is Sales data from Chai Fa Kasetpun Company Limited. In this study, a group of studies collected data into 2 categories, 1. Primary information include studying  chemical fertilizer sales the Chai Fa Kasetpun Company Limited, 2. Secondary data include studying documents and related research, research tools is computers and ready-made programs,  there were problems with inventory management of 9 chemical fertilizer brands, which are worth more than 300 million baht per year. Therefore, the historical sales data from January 2019 to December 2019 are used for 4 forecasting formulas, specific and comparative, using the Mean Absolute Deviation (MAD) and the actual sales results in January and February 2020. From the research, it was found that (Gap) of the actual sales forecast for January was -23,361 sacks, indicating insufficient chemical fertilizer sold and without chemical fertilizers had the total (Gap) of 17,121 sacks. This research therefore can be used as good information for inventory management of Chai Fa Kasetpun Company Limited.
Keywords: chemical fertilizer sales, chemical fertilizer forecasting, Mean Absolute Deviation 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] ลักขณา ฤกษ์เกษม. (2561). การพยากรณ์ความต้องการสินค้าสำหรับการวางแผนการผลิต: กรณีศึกษา การผลิตชุดสะอาด. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 28 ฉบับ 3 หน้าที่ 291-304.  
[2] อดุลย์ พุกอินทร์. (2562). การแก้ปัญหาการหาขนาดที่เหมาะสมของการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการ
        พยากรณ์ ความต้องการใช้แร่เหล็กน้ำพี้เพื่อถลุงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาบเหล็กน้ำพี้.      
        วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลทิศตะวันออก. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม
        2562 หน้าที่ 175 – 183.
 [3] ปณาลี นวนพี้, สุธาวดี คงพันธ์ และ อัญชลี สีทา. (2562). การศึกษาแนวทางการพยากรณ์ยอดขาย
        เครื่องมือทางการเกษตร บริษัท KP ปิโตรเลียม บ้านด่านแม่คำมัน จังหวัดอุตรดิตถ์. สาขาวิชา  
        การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์.
[4] วัชรินทร์ เปียสกุล. (2549). การพยากรณ์และการวางแผนการผลิตรวม : กรณีศึกษาบริษัทผลิตกะทิสด.
        กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
[5] อุดม ตั้งล้ำเลิศ . (2551). การพยากรณ์ยอดขาย และการลดต้นทุนสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมไม้พื้น   
     สำเร็จรูปลามิเนต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.