อุปกรณ์ ลบครีบรูด้วยมือ
REMOVE THE HOLE FIN BY HAND

Main Article Content

อภิสิทธิ์ สังข์ทอง, วรงค์ บุรมโคตร, ชนะจิต คำแผง, เพ็ญศิริ ทองทวี,

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษา และหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ที่ CHAM FER รูด้วยมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานบริษัท เอส.อาร์.พาร์ท แอนด์ได จำกัด จำนวน 3 คน ใช้การสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความพึ่งพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ CHAM FER รูด้วยมือ แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านโครงสร้าง ด้านที่ 2 คือ แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการใช้งาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
          ผลการวิจัยพบว่าอุปกรณ์ CHAM FER รูด้วยมือ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มากและสามารถใช้งานได้ดีในการทำงานเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง CNC สามารถลดระยะเวลาในการลบครีบรูได้

The purpose of this research was to study  And find the efficiency of the equipment that CHAM FER pits by hand. The samples used in the research are  Company employee  SR Parts and Dai Co., Ltd., consisting of 3 people, using random sampling.  The instruments used in this research were the satisfaction questionnaire of the users of the CHAM FER device by hand, divided into 2 parts which were 1 aspect, structural satisfaction questionnaire, 2 aspect were usage satisfaction questionnaire.  The statistics used in the analysis are the mean, standard deviation.  By using the finished program
          The results show that the CHAM FER hole tool by hand overall and each side is in the level of  Very good and can work well in comparison to the CNC, can reduce the time to remove the fin hole

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1]นาย ฤทธิชัย สุริเตอร์ (2549)  กล่าวว่า ศึกษาการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ลบคม
รูเจาะในงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานในง่าย
อุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงานที่มีรูเจาะจำนวนมาก สืบค้นเมื่อวันที่ 10/02/20
[2] นาย ธนากร ถิ่นช่วง(2559) กล่าวว่า ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ประคองเจาะสว่าน
มือ โครงสร้างหลักที่ฐานสืบค้นเมื่อวันที่ 10/02/20
[3] นาย ไกรสร ต้นคำ(2557) ) กล่าวว่า เนื่องในปัจจุบันเราสามารถสร้างอุปกรณ์เพื่อสืบค้นเมื่อวันที่10/02/20