ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง (ผ้าใบสี่ทิศทาง)
DC Air Conditiong Cleaning Kit

Main Article Content

จิรพงค์ ศรีชมชื่น

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
       
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง(ผ้าใบ 4 ทิศทาง)  (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง(ผ้าใบ 4 ทิศทาง)  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง(ผ้าใบ 4 ทิศทาง) ไปทดลองใช้งานและประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 และหาความพึงพอใจของผู้ใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ
        ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง(ผ้าใบ 4 ทิศทาง) โดยการนำไปทดลองใช้งานปรากฏว่าใช้งานได้ และผลจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องภาพรวมมีค่าดัชนีความสอดคล้อง  1.00  และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง(ผ้าใบ 4 ทิศทาง) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก

Abstract
 
           
The objective of this project is (1) to create anset wash DC Air Condition Cleaning Kit (Four Way Canvas).  (2) to find the efficiency of the Set wash DC Air Condition Cleaning Kit (Four Way Canvas).  (3) to find The results of the satisfaction of the users DC Air Condition Cleaning Kit (Four Way Canvas).  Method find the efficiency by experimenting and Professtion 3 person and experiment as and employee. The tools used for data collection are the performance evaluation form by experts and satisfaction questionnaires.
The results of the evaluation by experts found that every topic had an average score of 1.0 points, considered as effective and able to use well. And The results of the satisfaction of the users of the electric motor control experiment kit found that the overall picture had an average score of 4.16

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
 
 
[1] พีระพงศ์ เมืองชัย (2560).ระบบน้ำดีน้ำเสีย. คณะเทคโนโลยีไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิค   เพชรบูรณ์ สถาบันอาชีวะภาคเหนือ 3.
[2] การล้างเครื่องปรับอากาศ. (2543). [ ออนไลน์ ]
    เข้าถึงได้ : https://pattarapolsite.wordpress.com[ ออนไลน์ ]
[3] ประเภทของเครื่องปรับอากาศ. (2545). [ ออนไลน์ ]
    เข้าถึงได้จาก : https://www.google.co.th/search?hl=th&authuser=0&ei
[4] เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์ : การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง คณะ    วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   2559(ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา    http://engineering.rmutl.ac.th/journal/files/RMUTLEngJ-1-03
[5] นันทพล รวมครบุรี :เครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์ 2554 (ระบบออนไลน์).    แหล่งที่มา        https://e-org.e-tech.ac.th/เครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์
[6] ลือพงษ์ ลือนาม : พัฒนาเตาผลิตไอน้ำเคลื่อนที่ 2556 (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา  https://www.google.com/search?eiab
[7] ดร. กองพล อารีรักษ์ : ได้ศึกษาการควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้าแหล่งพลังงานของ  ระบบใช้แบตเตอรี่ที่ต่อ (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา                         http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/4516/2/Fulltext.pdf
[8] ธีรพงศ์ บริรักษ: ได้ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและการใช้พลังงานไฟฟ้าของ        เครื่องปรับอากาศแบบ(ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา