ชุดสาธิตอุปกรณ์แจ้งเตือนถาดน้ำล้นเดรนแอร์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
Demonstration set of equipment to alert the overflow tray of the air conditioner through the application line

Main Article Content

บุญมี ฟักเฟื่อง และ ทิพวรรณ แก้วนัยจิตร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตอุปกรณ์แจ้งเตือนถาดน้ำล้นเดรนแอร์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของชุดสาธิตอุปกรณ์แจ้งเตือนถาดน้ำล้นเดรนแอร์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ การประเมินผลผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คนจากหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการประเมินและทดสอบประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ตรวจสอบระดับน้ำ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ชุดสาธิตอุปกรณ์แจ้งเตือนถาดน้ำล้นเดรนแอร์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ และแบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
          จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของชุดสาธิตอุปกรณ์แจ้งเตือนถาดน้ำล้นเดรนแอร์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.38 และด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อนำชุดสาธิตอุปกรณ์แจ้งเตือนถาดน้ำล้นเดรนแอร์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ทดสอบการรับการแจ้งเตือนข้อความ ไปยังโทรศัพท์ จำนวนทั้งหมด 40 ครั้ง สามารถทำงานได้ 36 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนการทดสอบทั้งหมดจากการทดสอบประสิทธิภาพในการวัดระดับน้ำในถาดเดรนแอร์

The objectives of this research were 1) to design and build a demonstration set of Drain Air Overflow Alert Device via Application Line 2) to determine the effectiveness of the Overflow Air Drainage Warning Demo Set via the application Line.  The sample consisted of 5 people from the Bank of Thailand. The research instruments were composed of Australian Teaching Method, Learning Achievement Test and Satisfaction Evaluation form. Data were analyzed using by means and standard deviation.
 
     The research finding found that the efficiency of Australian Learning Method was 90/90 which was according to the standard criteria 80/80, the students satisfied the Australian Learning Method at the level of “Most” (  = 4.38
 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน[ระบบออนไลน์]. จากเว็บไซต์ : http:// www.aimagin.com.
          [2] เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียริ่ง แอร์น้ำหยด [ระบบออนไลน์]. จากเว็บไซต์ http://www.chiangmaiaircare.com
           [3] รักชนก ใยลีอ่าง (2559). แสดงระดับน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือ Android. [ระบบออนไลน์]. จากเว็บไซต์ : http:// www.aimagin.com.                       
          [4] สุวิชชา พึ่งบุญ. (2558). เครื่องควบคุมระดับน้ำ. [ระบบออนไลน์]. จากเว็บไซต์ :
http:// www.aimagin.com.
           [5] นนทวัฒน์ จิตรค้ำคูณ และนายอัษฎาวุธ อู่เงิน. (2561). ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ำเข้า น้ำล้นและระดับน้ำ 3 ระดับในถังเก็บน้ำใต้ดินแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์. รายงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก