ห้องปรับอากาศเคลื่อนที่
Mobile air conditioner room

Main Article Content

ธีรภัทร์ พรมดวง1 พิษณุ คมขำ2รัตนะ พาขุนทด3

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพห้องปรับอากาศเคลื่อนที่ ในการหาประสิทธิภาพห้องปรับอากาศเคลื่อนที่นั้น มีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์จำนวน 5 คน โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจด้านการออกแบบห้องปรับอากาศเคลื่อนที่ ตอนที่ 3. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินการศึกษาห้องปรับอากาศเคลื่อนที่ สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก( =3.74)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =3.75) การทดลองการใช้งานจริงโดยตั้งอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศเคลื่อนที่ไว้ที่ 25 °C เปรียบเทียบกับอุณหภูมิภายนอกพบว่าอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 26 °C สรุปได้ว่า ห้องปรับอากาศเคลื่อนที่ได้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 

The objective of this study was to find the quality of mobile air - conditioned room. To find the efficiency of the mobile air-conditioned room ,evaluated  by  5 experienced persons .The evaluating according to quality evaluation questionnaire divided into 3 parts: Part 1. Information about status of respondents. Part 2 Ask for satisfaction in the design of mobile air-conditioned rooms. part 3. Show comments and  suggestions.Evaluation results of the mobile air conditioner study concluded that the results of work piece design data analysis were at high level (xˉ = 3.74). The results of work use analysis were at high level of satisfaction ( xˉ = 3.75).The practical test by setting temperature in mobile air conditioner to 25 ° C, compare with outside temperature, the average temperature in mobile air-conditioned room is 26 ° C. In conclusion, the mobile air-conditioned room can work efficiently according to the set objectives.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] ขนบ  เพชรซ้อน. งานปรับอากาศรถยนต์. นนทบุรี : ศูนย์หนังสือเมืองไทย, 2556
[2] มณีรัตน์  ยอดโต. งานปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2556
[3] วรเทพ  ยอดดี. คู่มือปฏิบัติงานระบบปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น), 2533
[4] วีระศักดิ์  มะโนน้อม. งานปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2556
[5] สมนึก  มังกะละ. งานปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2556
[6] สวัสดิ์  บุญเถื่อน. งานปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
[7] สมศักดิ์  สุโมตยกุล. เครื่องปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556