การพัฒนาเว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลการใช้งานInner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด.
DEVELOPMENT OF THE WEBSITE FOR RECORDING INNER LID DATA CASE STUDY: TECHNOPLAS INDUSTRY (THAILAND) COMPANY LIMITED

Main Article Content

จิระภัส พิมทอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลการใช้งาน Inner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลการใช้งาน Inner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาห-กรรม (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานแผนก Assembly ของบริษัท Technoplas Industry (Thailand) Company Limited ทำการคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) เว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลการใช้งาน Inner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลการใช้งาน Inner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส -อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย 1) ระบบ Login โดยการป้อน Username และ Password
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลการใช้งาน Inner Lid  การใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75 , S.D. = 0.12 )

The objectives of this study were to develop the website for recording Inner Lid Data of Technopolis Industry (Thailand) co.,ltd and to study the users’ satisfaction. The samples were 30 staff from assembly department of Thai company. The instruments used in this study were the developed website for recording Inner Lid Data of Technopolis Industry (Thailand) Co., Ltd and the users’ questionnaires. Data were analyzed by mean and S.D.
          The study found that 1) the developed website composed log in system with username and password change was effectively at the level of the “much”, 2) the website users’ satisfaction was at the “most” level ( Mean 4.75 S.D.0.12)

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] ณิชชนาฎฐ์ ภานุพัฒน์นิริยา. การสร้างเว็บไซต์ด้วย Program Adobe Dreamweaver CS6 [ระบบออนไลน์]. ที่มา : http://www.dreamweaver.kruaoh.com/Teacher/contect.html
 [2] เลาขวัญ งามประสิทธิ์. ภาษา PHP [ระบบออนไลน์].             
ที่มา :http://www.mwit.ac.th/~jeab/40201/ch3.php
 [3] Mr.Bee. ฐานข้อมูลและจัดการฐานระบบ [ระบบออนไลน์]. ที่มา : https://it.beezab.com/ระบบจัดการฐานข้อมูล-dbms/
 [4] บุญชม ศรีสะอาด. การแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า
          [ระบบออนไลน์]. ที่มา : https://www.kroobannok.com/news_file/p11530351030.pdf