ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน(ผ้าใบแบบติดผนัง)
AIR CONDITION CLEANING SET CIRCULATING WATER SYSTEM (WALL CANVAS)

Main Article Content

วันมงคล พันธ์ไพบูลย์ , เทพพิทักษ์ ผิวทอง

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) ออกแบบและสร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน (ผ้าใบติดผนัง)   (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน (ผ้าใบติดผนัง) (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน (ผ้าใบติดผนัง) คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน (ผ้าใบติดผนัง) โดยมีผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และด้านการทำงานของระบบ สำหรับการศึกษาด้านประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน (ผ้าใบติดผนัง)  คณะผู้วิจัยได้ทำการทดลองในสถานการณ์จริง โดยผู้ใช้งานเป็นพนักงานช่างเทคนิค สังกัดบริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จำกัด จำนวน คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
      ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน (ผ้าใบติดผนัง)  ที่ประกอบด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง ชุดกรองน้ำ ถังน้ำ และชุดผ้าใบรับน้ำแบบติดผนัง   ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน  และด้านการทำงานของระบบ พบว่ามีความเหมาะสม  (2) ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน(ผ้าใบติดผนัง) มีประสิทธิภาพ โดยสรุปภาพรวมว่าสามารถนำไปใช้งานได้ และมีความพึงพอใจ ต่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน (ผ้าใบติดผนัง) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41)

The purposes of the study were to 1) design and create circulated water system air conditioning cleaner (Wall Canvas), 2) study the quality of cleaner and 3) study the satisfaction of technicians. The samples used were 5 technicians of Prompt Technology Service Company Limited.  The research tools were circulated water system air conditioning cleaner, evaluation form of quality and evaluation form of satisfaction. Data was analyzed by mean and standard deviation.
The results showed that 1) circulated water system air conditioning cleaner (wall canvas) could be operated appropriately. 2) The quality of cleaner could be used effectively. 3) Technicians satisfied the cleaner at the muchlevel (mean=4.41).

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ( 2557 ) การใช้แอร์ในหน้าร้อนควรรักษาความสะอาดเป็น
      พิเศษกรุงเทพฯ :  คณะสาธารณสุขมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.
[2] ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ (2550)ระบบการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับ ชลบุรี :
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
[3] มนชิต วชิรพรพงศา (2551) ออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดประสิทธิภาพของ
      เครื่องปรับอากาศ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
[4] สมจินต์ พ่วงเจริญชัย (2550) ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศเครื่องปรับอากาศ
      กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[5] สมหวัง ด่านชัยวิจิตร (2553 )เชื้อโรคจากแอร์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
      พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
[6] เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (2552)[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  https://ienergyguru.com.(สืบค้นเมื่อ :15กันยายน 2562).
[7] ชนิดเครื่องปรับอากาศ (2555)[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก           
         https://www.tm.mahidol.ac.th/(สืบค้นเมื่อ :16กันยายน 2562).
[8] อุปกรณ์ล้างเครื่องปรับอากาศ (2556)[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
         http://www.rs4168.com/(สืบค้นเมื่อ :16กันยายน 2562).