ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน(ผ้าใบสำหรับเครื่องปรับอากาสแบบเเยกส่วน)
Air Conditioner Cleaning Set, Circulating Water System(Canvas For Split Air Conditioner)

Main Article Content

จิรพัส รักเสน,สาคร ช่วยเมือง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
                 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อพัฒนาชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน(ผ้าใบสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)  (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน(ผ้าใบสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) การศึกษาประสิทธิโดยการนำชุดล้าง  เครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน(ผ้าใบสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ไปทดลองใช้งาน และหาความพึงพอใจของผู้ใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                 ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน(ผ้าใบสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) โดยการนำไปทดลองใช้งานปรากฏว่าใช้งานได้  และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน(ผ้าใบสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
ช้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก

Adstract
Circulated Water System Air Conditioning Cleaner (Split type Canvas)
          The purposes of the study were to 1) design and create circulated water system air conditioning cleaner, 2) study the quality of cleaner and 3) study the satisfaction of technicians. The samples used were 5 technicians of Prompt Technology Service Company Limited.  The research tools were circulated water system air conditioning cleaner, evaluation form of quality and evaluation form of satisfaction. Data was analyzed by mean and standard deviation.
The results showed that 1) circulated water system air conditioning cleaner (split type canvas) could be operated appropriately. 2) The quality of cleaner could be used effectively. 3) Technicians satisfied the cleaner at the “much” level (mean=4.07).
Keywords: circulated water system air conditioning cleaner 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

 
เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
[1] มนชิต วชิรพรพงศา(2551) ออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
[2] ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ(2550)ระบบการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับ ชลบุรี :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
[3] สมจินต์ พ่วงเจริญชัย (2550) ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศเครื่องปรับอากาศ กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[4] พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ( 2557 ) การใช้แอร์ในหน้าร้อนควรรักษาความสะอาดเป็นพิเศษกรุงเทพฯ :  คณะสาธารณสุขมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.
[5] สมหวัง ด่านชัยวิจิตร (2553)เชื้อโรคจากแอร์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
[6] อุปกรณ์ล้างเครื่องปรับอากาศ(2556)[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  http://www.rs4168.com/
(สืบค้นเมื่อ :16กันยายน 2562).
[7] เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(2552)[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttps://ienergyguru.com.
(สืบค้นเมื่อ :15กันยายน 2562).
[8] ชนิดเครื่องปรับอากาศ(2555)[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  https://www.tm.mahidol.ac.th/
(สืบค้นเมื่อ :16กันยายน 2562).