การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขายสินค้าเลนส์กล้องบันทึกภาพ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Development of a System for Recording Sales Data of Camera Leans Products Case study: Sony Technology (Thailand) Company Limited

Main Article Content

พิชัยยุทธ สินพูล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขายสินค้าเลนส์กล้องบันทึกภาพ  กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบันทึกข้อมูลการขายสินค้าเลนส์กล้องบันทึกภาพ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงาน และนักศึกษาฝึกงานในแผนก CL ส่วน stand alone  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขายสินค้าเลนส์กล้องบันทึกภาพ  กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขายสินค้าเลนส์กล้องบันทึกภาพ  กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า ระบบบันทึกข้อมูลการขายสินค้าเลนส์กล้องบันทึกภาพ ประกอบด้วย เข้าสู่ระบบ Login Menu ป้อน Username และ Password แล้วเข้าสู่รายการบันทึกข้อมูล และ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการขายสินค้าเลนส์กล้องบันทึกภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60 , S.D. = 0.54)

This study aimed to 1) develop the system for recording sales data of camera lens products case study: Sony Technology (Thailand) Company Limited, and 2) study the satisfaction of users. The samples were 30 officers and students who worked in stand-alone at CL department. A purposive sampling was selected based on a population of this study. The instruments in this research were 1) a system for Recording Sales Data of Camera Leans Product case study: Sony Technology (Thailand) Company Limited 2) the questionnaire of users’ satisfaction. The statistics employed included mean and S.D.
          The result of experiments showed that 1) a system for recording sales data of camera lens products consisted of signed in by username and password after that signed in 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1]. วิภาวี สมศิริ (2559). [ออนไลน์]. ระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่. [สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม. 2563]. จาก http://thesis.swu.ac.th/
swuthesis/Eng_Man/Wipawee_S.pdf.
 [2] Tariq Shehab  & Osama Moselhi (2016). [ออนไลน์].เรื่อง ระบบโค้ดช่วยในการจัดการเอกสารของโครงการก่อสร้าง.[สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม. 2563]. จาก https://www.researchgate จาก.net/publication/320560793_Automated_Inspection_of_Utility_Pipes_A_Solution_Strategy_for_Data_Management.