ระบบค้นหาข้อมูล Kaizen & Suggestion กรณีศึกษาบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
KAIZEN & SUGGESTION SEARCH SYSTEM, CASE STUDY, TBKK (THAILAND) COMPANY LIMITED

Main Article Content

ทิชากร บัวเผื่อน

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบค้นหาข้อมูล Kaizen & Suggestion กรณีศึกษาบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบค้นหาข้อมูล Kaizen & Suggestion กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ พนักงานในบริษัท TBKK (Thailand) Co., LTD. จํานวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ระบบค้นหาข้อมูล Kaizen & Suggestion กรณีศึกษาบริษัท   ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด 2) แบบสอบถามพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบค้นหาข้อมูล Kaizen & Suggestion กรณีศึกษาบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบค้นหาข้อมูล Kaizen & Suggestion กรณีศึกษาบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด นำไปใช้ประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้จริง 2) ความพอใจของผู้ใช้งานระบบค้นหาข้อมูล Kaizen & Suggestion อยู่ในระดับมากที่สุด

     The research aims to 1) develop the “Kaizen & Suggestion” information searching system Case study: TBKK (Thailand Company Limited. 2) study the users’ satisfaction of this invention. The samples in this research were 20 officers who worked at TBKK (Thailand) Co., Ltd. A purposive sampling was selected in this study. The instruments in this research were the “Kaizen & Suggestion” information searching system and the questionnaire of users’ satisfaction.
     The result of experiments showed that 1) the “Kaizen & Suggestion” information searching system could be an effectively operates system. 2) the satisfaction of users was at “most” level
 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] พรรณธิดา เพชรบุญมี (2552) ทำวิจัยเรื่อง ระบบการจัดการฐานข้อมูลนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ [สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563]. จาก https://hrd.rmutl.ac.th/searching/resdetail.
     php?resid=524819
[2]  เฉลิมพล พรหมเกษ (2548) [ออนไลน์]. ทำวิจัยเรื่อง ระบบสืบค้นและรวบรวมข้อมูลภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563]. จาก http://it.reru.ac.th/images/publication/paper
     Searchngine.pdf
[3] เลาขวัญ งามประสิทธิ์ (2554). [ออนไลน์]. ภาษา PHP. [สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563].
     จาก http://www.mwit.ac th/~jeab/40201/ch3 php.
[4] Mr.Bee (2559). [ออนไลน์]. ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล [สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563].
     จาก https://t beezab.com/ระบบจัดการฐานข้อมูล