ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์(วงจรกลับทางหมุน )
ELECTRIC MOTROR CONTROL EXPERIMENT KIT (REWARD-FORWARD CIRCUIT)

Main Article Content

เบญจพร พรมจิ๋ว , ตรีวิทย์ อินทำมา

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อพัฒนาชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน)   (2)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน)  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) การศึกษาประสิทธิภาพโดยการทดลองและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่ทดลองใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) เป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งาน และ แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 1.0  และได้นำชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วงจรกลับทางหมุน) ทดลองใช้ปรากฏว่าทดลองได้และ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วงจรกลับทางหมุน) พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.96
 
คำสำคัญ :      การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า, วงจรกลับทางหมุน, ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
             (วงจรกลับทางหมุน)
 

This project has the objective (1) To development of Electric Motor Control Experiment Kit (Reward-Forward Circuit).  (2) To find the efficiency of Electric Motor Control Experiment Kit (Reward-Forward Circuit)  (3) Determine the satisfaction of users of Electric Motor Control Experiment Kit (Direct Start Circuit) . The sample group used in this research is the staff of Prompt Techno Service Company Limited. Application record for training set for connecting Electric Motor Control Experiment Kit (Reward-Forward Circuit)  and satisfaction questionnaire By using statistics to analyze data Consistency index (IOC), mean and standard deviation
        The assessment results for performance by experts find that the overview is average 1.0, and the connection to the electrical motor control circuit (Direct Start Circuit) good result. Satisfaction assessment result kit electric motor Control (Direct Start Circuit)Find an overview of the 3.96.
 
Keyword  :Control Electrical Motor , Reward-Forward Circuit, Electric Motor Control Experiment Kit (Reward-Forward Circuit)
 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] กองพล อารีรักษ์. (2558). การควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้าแหล่งพลังงานของ      ระบบใช้แบตเตอรี่.[ออนไลน์].
[2] กองพัน อารีรักษ์.  (2556). การออกแบบตัวควบคุมสำหรับวงจรควบคุมความเร็ว   รอบของมอเตอร์.[ออนไลน์].
[3] ชลวิทย์ เผือกผาสุก. (2556). ระบบการควบคุมมอเตอร์รถไฟฟ้า DC. [ออนไลน์].  
     เข้าถึงได้จาก http://newtdc.thailis.or.th/
[4] ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์. (2560). รถขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า.[ออนไลน์].     
     เข้าถึงได้จากhttp://stdb.most.go.th/scientist_detail.aspx?id=5724
[5] ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2558). การควบคุมความเร็ว    รอบของอินดักชัน มอเตอร์. [ออนไลน์].
     เข้าถึงได้จาก http://research-system.siam.edu/ (2 ตุลาคม 2562)