ชุดฉีดน้ำอเนกประสงค์
Multi-purpose Water Jet

Main Article Content

ศิวกร พรชัยจิระศิริ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ชุดฉีดน้ำอเนกประสงค์ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการประดิษฐ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดฉีดน้ำเอนกประสงค์และแบบประเมินประสิทธิภาพ
          ผลการวิจัยพบว่า 1) การประดิษฐ์ประกอบด้วยการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ของชุดฉีดน้ำอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ชุดฉีดน้ำอเนกประสงค์สามารถฉีดน้ำได้จำนวนมาก

Abstract
            The objectives of this research were to 1) design and create the invention; multi-purpose water jet, 2) to study the efficiency of the invention. The samples were 3 experts. The research instruments composed of multi-purpose water jet, and evaluation form of efficiency.
          The research found that 1) the invention composed of electric motor control, battery, fitting of water jet which could be used effectively, 2) the multi-purpose water jet could be able to spray water in large amount. 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมในเชิง อนุรักษและประหยัด (2543). (ออนไลน์)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (2541). (ออนไลน์)
เข้าถึงได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (ออนไลน์)
เข้าถึงได้จาก : https://sites.google.com/site/stp622558/
หลักการทำงานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (ออนไลน์)
เข้าถึงได้จาก : https://www.flowpowertool.com/article/150-200-bar/
การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ
เข้าถึงได้จาก : https://pattarapolsite.wordpress.com