ชุดแจ้งเตือนระดับน้ําล้นควบคุมด้วยตัวสื่อสารสัญญาณดิจิตอล
The overflow notification set is controlled by the digital signal communicator

Main Article Content

พิสิษฐ์ วะทา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดแจ้งเตือนระดับน้ำล้นควบคุมด้วยตัวสื่อสารสัญญาณดิจิตอล (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแจ้งเตือนระดับน้ำล้นควบคุมด้วยตัวสื่อสารสัญญาณดิจิตอล โดยมีเชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และด้านคุณค่าโดยสรุป จำนวน 3 ท่าน  สำหรับการศึกษาด้านประสิทธิภาพของชุดแจ้งเตือนระดับน้ำล้นควบคุมด้วยตัวสื่อสารสัญญาณดิจิตอล คณะผู้วิจัยได้ทำการทดลองในสถานการณ์จริงคือในแทงค์น้ำ Pool 2 ของคอนโด เดอะพาร์คชิดลม ทดลองส่งสัญาณระยะทาง 3 ระยะ คือ 100 เมตร 200 เมตรและ 300 เมตร แต่ละระยะทดลองส่ง 10 ครั้ง
         ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดแจ้งเตือนระดับน้ำล้นควบคุมด้วยตัวสื่อสารสัญญาณดิจิตอลที่ประกอบด้วยสวิทช์ตรวจจับระดับน้ำ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณดิจิตอลผ่านสายระบบไฟฟ้าแรงต่ำ  ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบและสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านการทำงานของระบบ มีความเหมาะสม (2) ชุดแจ้งเตือนระดับน้ำล้นควบคุมด้วยตัวสื่อสารสัญญาณดิจิตอล สามารถส่งได้ไกลประมาณ 300 เมตร แสดงว่ามีประสิทธิภาพ  โดยสรุปภาพรวมนำไปใช้งานได้ 

Abstract
    The objectives of the study were to 1) design and create digital overflow warning device, 2) find a quality of device. The samples were 3 experts evaluating 3 aspects of its design, usage and value. The experiment was run in authentic place at The Park Chidlom in a water tank, pool 2. The digital was transmitted 10 times in 3 different distances, 100 m., 200 m. and 300m.  
The research finding found that 1) the digital overflow warning device which composed water level sensor, microcontroller and digital signal communication device via low-voltage wire system was suitable, 2) The digital overflow warning device could transmit the signal up to 300 meters. This showed that it could be used effectively.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง


[1]    ไพฑูรย์ พลเสน( 2524) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดและ    ดำเนินการสระว่ายน้ำในกรุงเทพมหานคร [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก    http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17780
[2]    ปัญจารีย์ ธาราโชติบูรณ์( 2554) ศึกษาสภาพการใช้และการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ
    [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24806
[3]    สมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์( 2559) งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การ    จัดการสระว่ายน้ำ ในโรงแรมของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก
[4]    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2554) ศึกษาสภาพการใช้และการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ 
    [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24806