กล้องบันทึกแจ้งเตือนผ่าน LINE
Camera alert notification

Main Article Content

นายธนชัย เสือน้อย,นายฐิติพงษ์ บัวดี

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบสร้างและศึกษาระบบการทำงานกล้องบันทึกแจ้งเตือนผ่าน LINE (2) เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับและประสิทธิภาพขอ Application LINE Notify(3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานและผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดปรับแต่งแก้ไขระบบกล้องบันทึกแจ้งเตือนผ่าน LINE คณะผู้วิจัยได้ทำการทดสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยใช้พนักงานเดินผ่าน Sensor Infrared กล้องถ่ายภาพจะบันทึกส่งแจ้งเตือนข้อความไปบนโทรศัพท์มือถือสมาร์โฟนที่ใช้ Application LINE Notify และกลุ่มตัวอย่างโดยใช้พนักงานของบริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส เป็นผู้ทดสอบการใช้งานจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการค้นคว้า พบว่าผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินโครงการกล้องบันทึกแจ้งเตือนผ่าน Application LINE โดยสุ่มจากผู้ทดสอบการทำงานจริง 5 คน จากการทดสอบกล้องบันทึกแจ้งเตือน LINE อยู่ในเกณฑ์ ดี ค่าเฉลี่ยรวม (=4.52) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=0.14 )
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3
Institute of Vocational Education Northern Region3
Corresponding Author, E-mail:
heardzone_4@hotmail.com,Timelasvegas@gmsil.com


               The objective of this research is to establish and study the system of camera to record the notification via LINE (2) for checking the usage and notification of LINE usage notification (3) for user satisfaction. Tasks and users The notification was recorded via the research team. There were 5 tests conducted by employees walking through the infrared sensor. The camera will use the LINE notification application and a sample group using the company's staff will be ready to test the number of applications. 5 people, the tools used in the research are news Satisfying results from discovering what experts have evaluated, camera recording alerts through the LINE application randomly from 5 actual testers from camera test tests and The results showed that the line warning was good, the total average ( = 4.52) and the deviation (SD = 0.14).

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] “เซนเซอร์ อินฟาเรด”: [ออนไลน์] http://home.npru.ac.th/supakit/Slide_7123703/Overview_Cable.pdf
(วันที่ 15 มกราคม 2563) 
[2] “กล้องโมดูลวายฟาย” [ออนไลน์] http://home.npru.ac.th/supakit/Slide_7123703/Overview_Cable.pdf
(วันที่ 1 มกราคม 2563)
[3] “วงจรการเขียนควบคุมเซนเซอร์” [ออนไลน์] http://praponangkeaw-motor.blogspot.com  (วันที่ 3 มกราคม 2563)
[4] “กล้องบันทึกภาพแจ้งเตือน” [ออนไลน์] http://www.arduinoall.com
(วันที่ 3 มกราคม 2563)