โครงการหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
PHITSANULOK MUNICIPALITY TO PROMOTE LONG-TERM LEARNING

Main Article Content

วรวิทย์ ด้วงภู่ทิม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต      2) เพื่อศึกษาวิธีการออกแบบหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก มีจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
          1. ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบของโครงการ ข้อมูลทางกายภาพ และระบบเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
          2. แนวคิดในการออกแบบเน้นการใช้งานเป็นหลัก โดยออกแบบอาคารให้เป็นทรงตัวยู เพื่อให้อาคารนั้นมีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณตรงกลาง และจัดห้องให้เหมาะสมกับทิศทางแดด ลม ฝน เพื่อให้สามารถใช้งานห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และดึงดูดให้คนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
          3. ความคิดเห็นโดยเรียง 3 อันดับมากที่สุดคือ ข้อที่ 7  เลือกใช้ระบบโครงสร้างที่แข็งแรง มั่นคง และทันสมัย (มีค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมาคือข้อที่ 2การออกแบบเอื้ออำนวยต่อการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 4) และข้อที่ 3 ระบบอาคารออกแบบได้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. และกฎกระทรวงกำหนด


 
          The objectives of this research were 1) to study the concept of educational management in Phitsanulok Municipality Library to promote lifelong learning, 2) to study how to design Phitsanulok Municipality Library, 3) to study the opinions of experts on library design in Phitsanulok Municipality, consisting of 5 people The instruments used for data collection were Questionnaire for expert opinions about design and data was analyzed the data by using statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation.
          1. The research results revealed that the components of the project. Physical data and various technical systems Related and to National Education Act 1999, Ministerial regulations prescribe building facilities for the disabled or the elderly people, 2005
          2. Design concepts emphasize mainly on usability by designing the building to be a balance U-Shape that the building has a green area in the middle and arrange the room to suit the direction of the sun, wind and rain so as to be able to use the room with the most efficiency And attracting more people to use the service
          3.The most opinions are Choose a structure that is strong, stable and modern with an average of 4.33, followed by the design that facilitates the use of an average of 4 and the building system is designed correctly according to the Act and the Ministerial Regulations

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
[1]  สมจินตนา ชังเกตุ  (2554)  https://anuthidasite.files.wordpress.com/ (สืบค้นข้อมูล 29 มีนาคม 2562)
[2]  ปรัชญา สวัสดี (2550) โครงการหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สืบค้นข้อมูล 29 มีนาคม 2562)
[3]  ธนภรณ์ ดวงสุวรรณ (2560) โครงการห้องสมุดประชาชนและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (สืบค้นข้อมูล 29 มีนาคม 2562)