หมวกกันน็อคเตือนเมื่อไม่รัดสายรัดคาง
THE HELMET WARNS WHEN NOT WEARING THE CHIN

Main Article Content

ธนดล อยู่คง กิตติภพ ทองมาก สุรเชษฐ์ รัตนเกศ นรินทร์ แคนติ ภูริพงษ์ อักษรพิมพ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพื่อ 1)ออกแบบและสร้างหมวกกันน็อคเตือนเมื่อไม่รัดสายรัดคาง 2)หาความพึงพอใจของชุดเตือนหมวกกันน็อคเมื่อไม่รัดสายรัดคาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ สถานประกอบการจำนวน 2 แห่ง และขนส่งจังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง  นำผลการประเมินทำการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพและความพึงพอใจโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจับพบว่า  1) ด้านการออกแบบและสร้างหมวกกันน็อคเตือนเมื่อไม่รัดสายรัดคาง  พบว่ามีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  2) ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้หมวกกันน็อกเตือนเมื่อไม่รัดสายรัดคาง  พบว่ามีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 

This research is aimed at this research to 1) design and build a helmet warning when not wearing the chin strap 2). Find the satisfaction of a helmet with a protective strap. The sample group used: 2 establishments and the transport of Phitsanulok Province. The result is an analysis of the performance and satisfaction of the average percentage and standard deviation.
The results of the findings showed 1) in the design and construction of a helmet when not wearing the strap, there is a huge level of satisfaction. 2) The satisfaction of the experimental helmet when not wearing the strap, there is the highest level of satisfaction.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1]บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด. (2562). ถ่านไฟฉาย.(ออนไลน์). (https://guru.sanook.com/8178/)  (วันที่ค้นข้อมูล 28 ตุลาคม 2562).
[2]วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2563). พลาสติก.(ออนไลน์). https://th.wikipedia.org/wiki)(วันที่ค้นข้อมูล 28 ตุลาคม 2562).
[3]Commandone All Rights Reservedรางถ่าน. (ออนไลน์)(https://commandronestore.com/products/be001.php)(วันที่ค้นข้อมูล 28 ตุลาคม 2562) .
[4]สุริยา ศรีวิเศษ. (2562). ลำโพง/บัซเซอร์. (ออนไลน์). (ttps://sites.google.com/site/mikhorkhxnthorllexr1/la-pho-ngbas-sexr-buzzer)
(วันที่ค้นข้อมูล 28 ตุลาคม 2562) .
[5]บริษัท แฟ็คโตมาร์ท จำกัด. (2562). สวิตซ์ปุ่มกด. (ออนไลน์). https://mall.factomart.com) (วันที่ค้นข้อมูล 28 ตุลาคม 2562) .
[6]ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. (2562). สายไฟ. (ออนไลน์). (https://www.pakorn-electric.com/2018/) (วันที่ค้นข้อมูล 28 ตุลาคม 2562) .