การพัฒนาเครื่องทะลวงท่อ 3 ระบบ
3-System Pipe Cleaning Device

Main Article Content

วัชรพงษ์ สินทา

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ 3 ระบบ 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็นช่างเทคนิค 10 คนของ บริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จำกัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคืออุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ 3 ระบบและแบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ 3 ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 2) ช่างเทคนิคพึงพอใจในระดับ "ม%

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
 
[1]  ChanapaChadrayu (2553) การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียคณะสาธารณสุขมหาบัณฑิต     มหาวิทยาลัยมหิดล.
[2]  นายประนัส เรือศรีจันทร์ (2559) เครื่องระเบิดท่อน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุดตันในครัวเรือน
[3]  นายจตุวัฒน์  บุญมา (2560) ได้ศึกษา เรื่อง กล่องดักไขมัน
[4]  เครื่องทะลวงท่อแบบต่อสายเคเบิล  เข้าถึงได้จาก       :
http://www.baanlaesuan.com/app/uploads/2018/07/drain4.jpg
[5]  เครื่องล้างท่อแบบแรงดันน้ำเข้าถึงได้จาก