ชุดสาธิตมอเตอร์แบบสเต็ปปิ้งมอเตอร์
Stepping motor demonstration set

Main Article Content

กิตติศักดิ์ ขูลิลัง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
               โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึก ชุดสาธิตมอเตอร์แบบสเต็ปปิ้งมอเตอร์  (2) หาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดฝึก ชุดสาธิตมอเตอร์แบบสเต็ปปิ้งมอเตอร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้งานชุดฝึกชุดสาธิตมอเตอร์แบบสเต็ปปิ้งมอเตอร์  เป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด หน่วยงาน หอกลางสมุดทรัพท์ยากรณ์จุฬา จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานชุดฝึกชุดสาธิตมอเตอร์แบบสเต็ปปิ้งมอเตอร์ ) และ แบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
               ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 0.90  และได้นำชุดฝึกชุดสาธิตมอเตอร์แบบสเต็ปปิ้งมอเตอร์  ไปทดลองใช้กับพนักงานช่างเทคนิคบริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จำกัด ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ใน การต่อวงจรเสต็ปปิ้ง ของช่างเทคนิค  22.6  นาที ต่อ 1 คนแสดงว่ามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี 
คำสำคัญ   :  ชุดสาธิตมอเตอร์แบบสเต็ปปิ้งมอเตอร์

Abstract
This project has the objectives (1) to create and find the efficiency of training package Stepping motor demonstration set (2) find the satisfaction of users of the training kit Stepping motor demonstration set The sample group used in this research is the sample group 1 is 3 experts to find the efficiency and the second sample is the person who uses the training set, stepping motor demonstration set as a ready-to-pour company employee. Techno Service Co., Ltd., 10 units of the Central Library, Chulalongkorn Library. The instrument used for data collection was the performance evaluation form by this expertise The usage record of practice set, stepping motor demonstration set) and satisfaction questionnaire. By using statistics in data analysis Consistency Index (IOC), mean and standard deviation
The evaluation of the efficiency by experts found that the overall average value was 0.90 and the training set of stepping motor demonstration set To try with the company technician staff With Techno Service restricting the average time spent on Connecting the stepping circuit Of technicians 22.6 minutes per 1 person shows that
Keywords : Stepping motor demonstration set

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
 
[1]       พงษ์สวัสดิ์ ค ช ภูมิ - ‎2012
    เข้าถึงได้จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/kbej/article/view/74641
[2]     ) มานะ จงดี:  การออกแบบต่อ  วงจรไฟฟ้า
    เข้าถึงได้จาก 2557 https://www. http://www.9ddn.com/content.php?pid=884
 [3]   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ :การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
    เข้าถึงได้จาก http://stdb.most.go.th/scientist_detail.aspx?id=6694
[4]     ที่จำหน่ายตัวไดเวอร์ ริษัท ไฮ-เทค ออโตเมชั่น จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายคอนโทรลเลอร์ ..
    เข้าถึงได้จาก ww.etteam. prod2019 › th-man-ET-Mini MicroStep Driver  com
[5] เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์(2559) ได้ศึกษาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน
    เข้าถึงได้จาก. http://www.thaiio.com/Hardware/stepmoter.htm
[6] กองพล อารีรักษ์ (2556) ได้ศึกษาการควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้าแหล่งพลังงาน
      เข้าถึงได้จาก https://www.factomart.com/th/stepping-motor
[7] สเต็ปปิ้งมอเตอร์ และการใช้งาน
    เข้าถึงได้จาก; https://www.factomart.com/th/stepping-motor
[8]แสดงการต่อวงจรขับสเต็ปปิ้งมอเตอร์โดยใช้ไอซีสำเร็จรูป และวงจรทรานซิสเตอร์
        เข้าถึงได้จากhttps://www.factomart.com/th/stepping-motor