ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2ระบบแบบเคลี่อนที่
: Power Supply 2 Mobile Systems

Main Article Content

วีรพล จันทร์จิตร กิตติพงษ์ สวนหอม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบและสร้างชุดจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 ระบบแบบเคลื่อน (2) เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 ระบบแบบเคลื่อน  โดยมีผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และคุณค่าโดยสรุป จำนวน 3 ท่าน  สำหรับการศึกษาประสิทธิภาพของชุดจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 ระบบแบบเคลื่อน คณะผู้วิจัยได้ทำการทดลองในสถานการณ์จริง โดยทดลองการชาร์จแบตเตอรี่และจ่ายโหลด
        ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 ระบบแบบเคลื่อน รูปทรงเป็นกระเป๋า 2 ชั้น ที่ประกอบด้วยชุดชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ และปั๊กจ่ายไฟ   ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน  และด้านคุณค่า มีความเหมาะสม  (2) ชุดจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 ระบบแบบเคลื่อน มีประสิทธิภาพ  โดยสรุปภาพรวมสามารถนำไปใช้งานได้
 

The objective of this research is to (1) design and build 2 mobile power distribution system (2) to study the efficiency of 2 mobile power distribution system With experts evaluating the design Usability And summary values ​​of 3 persons for studying the efficiency of the 2 mobile power distribution system The research team conducted experiments in real situations. By trying to charge the battery and pay for the load
The result of the research shows that (1) 2 power distribution systems The shape is a 2-layer bag consisting of a battery charger, inverter battery. And Pug power supply Design evaluation experts Usability And value Appropriate (2) Power distribution system 2 mobile Effective In summary, the overview can be used.


Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ออกแบบสร้างอินเวอร์เตอร์ ( 2550 )   .
แบตเตอรี่ ( 2552 )
กระแสไฟฟ้า (2540)
การสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์แบบอิสระ (2552)