โครงการออกแบบอาคารปฏบัติการสาขาเทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์/วางผังแม่บทวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกแห่งใหม่
Design of an Operation Building in Transport and Logistics Technology / New Master Plan of Phitsanulok Technical College

Main Article Content

นายศุภกิตติ์ บุญแท้

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกแบบอาคารปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์/วางผังแม่บทวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกแห่งใหม่ 2) ศึกษาแนวคิดและนำไปออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวางผังแม่บทวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกแห่งใหม่และ 3) เพื่อประเมินผลการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม มีจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบและทำการวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า
           1. ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกแบบอาคารปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์/วางผังแม่บทวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกแห่งใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนต้อนรับ ส่วนปฏิบัติการและการฝึกงาน ส่วนบริการ ส่วนพักอาศัย ส่วนกิจกรรมและนันทนากร
           2. แนวคิดในการออกแบบโดยส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ได้ มีพระวิษณุกรรมเป็นจุดรวมสายตา เพื่อให้รู้สึกถึงความรักใคร่กลมเกลียวกัน แนวคิดการออกแบบรูปทรงอาคารให้มีความทันสมัยโดยนำเส้นสายของทางสัญจรมาใช้ในการออกแบบให้รู้สึกมีจุดหมายในการเรียนรู้
           3. ความคิดเห็นมากที่สุด 3 อันดับคือ ข้อ 6 สภาพพื้นที่ภายนอกและภายในอาคารมีความสวยงาม(ค่าเฉลี่ย 4.80) ข้อ 8 เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ทนทานและประหยัด (ค่าเฉลี่ย 4.60) ข้อ 9 เลือกใช้ระบบโครงสร้างที่แข็งแรง มั่งคงและทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 4.40)

The purposes of this research were 1) to study the components and suitable environmental factors for the design of operating buildings in the area of Transport Technology and Logistics / New Master Plan of Phitsanulok Technical College 2) Study concepts and apply them to architectural design and new master plan of Phitsanulok Technical College and 3) To evaluate the design from architectural experts who are involved.  The instrument for data collection was a questionnaire of opinions of experts on the design.
            1.The researcher studied the composition of the project area, physical data and the Building Control Act 1979.
           2. The master plan concept emphasizes the green area around the college to enable learning outside the classroom or to exchange knowledge. It also has Vishnu as the focal point of the College, making it the center of everyone's mind. in order to feel the love in harmony As for the concept of operating building design in the field of transport technology and logistics, to design the building shape to be modern and interested in using the traffic lines in the design to feel the enthusiasm in learning and drive to success in order to reflect the identity of the Transport Technology and Logistics branch
          3. The most opinions are: Item 6. The exterior and interior conditions of the building are beautiful (mean 4.80). Clause 8 use standard construction materials, durable and economical (average 4.60) 9, choose a strong structure, system Stable and modern (average 4.40)

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

 [1] กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน. (2536). คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร.
 [2] มณฑกานต์ มุกตพันธ์. (2533). การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบและวางผังบริเวณของวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
[3] วรนุช พรเสนาะ. (2538). แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในสถาบันการอาชีวศึกษา
[4] พิทยา ชินะจิตพันธุ์. (2553). รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม
[5] เดชา บุญค้ำ. (2544). การวางผังบริเวณ
[6] พรพรรณ ชินณพงษ์. (2548). การวางผังบริเวณกับการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
[7] มณฑกานต์ มุกตพันธุ์ (2536). การศึกษาเพื่อเสนอแนะทางการออกแบบและวางผังบริเวณของวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ