โพเดียมประธานพับเก็บได้
FOLDABLE PODIUM CHAIR SET

Main Article Content

จักรพรรดิ์ ขันขวา , จิรพงศ์ สีหาวงษ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบชุดโพเดียมประธานพับเก็บได้ (2) ศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดโพเดียมประธานพับเก็บได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน
และคุณค่าโดยสรุป จานวน 3 ท่าน สาหรับการศึกษาประสิทธิภาพของชุดโพเดียมประธานพับเก็บได้
คณะผู้วิจัยได้ทาการทดลองในสถานการณ์จริง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยคานวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดโพเดียมประธานพับเก็บได้ ที่ประกอบด้วยชุดเครื่องขยายเสียง ลาโพง
ไมโครโฟน และชุดโพเดียมแบบพับเก็บได้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และ
ด้านการทางานของระบบ มีความเหมาะสม (2) ชุดโพเดียมประธานพับเก็บได้ มีประสิทธิภาพ โดยสรุป
ภาพรวมสามารถนาไปใช้งานได้ และมีความพึงพอใจต่อชุดโพเดียมประธานพับเก็บได้ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
คาสาคัญ : ชุดโพเดียมประธานพับเก็บได้พร้อมเครื่องขยายเสียง

Abstract
The objectives of the study were to 1) design the foldable report podium and 2) determine the efficiency of this invention. The foldable report podium was evaluated by 3 experts. The evaluation was run in authentic situation. The research tools were the foldable report podium and evaluation form. Data were analyzed by mean and standard deviation.
The research finding found that 1) the foldable report podium which composed amplifier, speakers, microphone and the foldable report podium were appropriate, 2) the foldable report podium could be used effectively and the satisfaction was at the “much” level.
Keywords: Foldable Chairman Podium Set with Amplifier

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เนื้อหาสเตนเลส
​เข้าถึงได้จาก : http://www.juthawan.co.th/product/product-stainless-steel/
เนื้อหาลำโพง
​เข้าถึงได้จาก : https://th.m.wikipedia.org/wiki
เนื้อหาตัวขยายสัญญาณ
​เข้าถึงได้จาก : https://th.m.wikipedia.org/wiki
Power Supply
​เข้าถึงได้จาก : https://mall.factomart.com/principle-of-switching-power-supply/
เนื้อหาแบตเตอรี่
​เข้าถึงได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/
องค์ประกอบแบตเตอรี่
​เข้าถึงได้จาก :  http://pakpumbattery.blogspot.com/p/blog-page_27.html
เนื้อหาไมโครโฟน
​เข้าถึงได้จาก :  https://th.wikipedia.org/wiki/
Audio power amplifier
​เข้าถึงได้จาก :  https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power_amplifier