เครื่องเลเซอร์ มินิ ซีเอ็นซี
Laser Mini CNC

Main Article Content

ธีรศักดิ์ เรืองจุ้ย,อาทิตพงศ์ เกษรพรม,เผด็จ พูนไพบูลย์โรจน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อสร้างเครื่อง Laser Mini CNC 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง Laser Mini CNC 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่อง Laser Mini CNC กลุ่มตัวอย่างที่ คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจมีแบ่งออกกัน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง 2) ด้านการใช้งาน สถิติที่ใช้ในได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของเครื่อง Laser Mini CNC เมื่อเราปรับค่าเส้น L5 L6 L8 L10 เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระยะเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งด้านโครงสร้างมากที่สุด รองลงมาคือด้านการใช้งาน ซึ่งด้านโครงสร้างโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย ข้อ1การออกแบบโครงสร้าง ข้อ2 วัสดุนำมาใช้ ข้อ3 ขนาดของเครื่อง ข้อ4 การใช้ชิ้นส่วนที่มีมาตรฐาน ข้อ5 โครงสร้างมีความสะดวกในการถอดประกอบและในด้านการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย ข้อ1 ความสะดวกในการใช้งาน ข้อ3 เครื่อง Laser Mini CNC 4 มีความน่าสนใจ ข้อ5 ความปลอดภัยในการใช้งาน ข้อ2 โปรแกรมใช้งานง่ายไม่สลับซ้อน

The objective of this research is 1) to create a Laser Mini CNC 2) to study the efficiency of the Laser Mini CNC 3) to find the satisfaction of the users of the Laser Mini CNC machine, the sample consisted of 3 experts. Is a questionnaire Satisfaction is divided into 2 areas, which are 1) structure 2) usage The statistics used were mean, standard deviation,
          The results show that the efficiency of the Laser Mini CNC when we adjust the L5 L6 LB L10 line increases, resulting in increased working time. Satisfaction study results Overall and each aspect is in the highest level, which is the most structural. Next is the usage, in which the overall structure is at the highest level, when considered individually, it is found at the highest level. When sorting in descending order Item 1 structural design, item 2, materials used, item 3, machine size, item 4 The use of standardized parts Article 5 The structure is convenient for Disassembled and in overall usage at the highest level, when considered individually, it was found to be at the highest level When sorting in descending order Article 1 Ease of Use Article 3 Laser Mini CNC Machine 4 is interesting Article 5 Safety of Use Article 2 Program is easy to use, no overlapping

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

 
[1]       มนตรี แย้มกสิกร. (2536)เทคโนโลยีการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์                   มหาวิทยาลัยศรียครินทรวิโรฒ
[2]       ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2534). การบริหารระบบงานสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา.มหาวิทยาลัมหาสาคาม
[3]       วาสนา ชาวหา. (2526). เทคโนโลยีทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงทพมหานคร
[4]       ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2529). เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา .กรุงเทพ:             โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.2529
[5]       วารินทร์ รัศมีพรหม. (2526). เทคโนโลยีทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพมหานคร.กราฟิคอาร์ต.2526
[6]       สันทัด ภิบาลสุข. (2535). การใช้สื่อการสอน. พิพม์ครั้งที่2. กรุงเทพมหานคร
[7]       เชียรศรี วิวิธสิริ. (2549) การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกโรงเรียน:              เทคโนโลยีทางการศึกษา.กรุงเทพ:ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
[8]       อำภา บุญช่วย. (2537). การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน. กรุงเทพ:                โอเดียนสโตร์
[9]       เพ็ญศิริ ทองทวี, (2561).แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง)