การสร้างคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์บนเครื่อง CNC Lathe รุ่น HARDINGE GS2000
Creating Equipment Installation Guide on the HARDINGE GS2000 CNC Lathe

Main Article Content

พชรพล หงษ์ทอง , ชลธาร ม่วงเส็ง , เพ็ญศิริ ทองทวี , ชนะจิต คำแผง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) เพื่อการสร้างคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์บนเครื่อง CNC Lathe รุ่น  HARDINGE GS2000 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์บนเครื่อง CNC Lathe รุ่น  HARDINGE GS2000 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการติดตั้งอุปกรณ์บนเครื่อง CNC Lathe  รุ่น  HARDINGE GS2000 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ Mtaching Operater ในแผนก CNC-L ของบริษัท สุทธิพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและสื่อ และด้านการใช้งาน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          ผลการวิจัย พบว่า เวลาการทำงานในการติดตั้งอุปกรณ์บนเครื่อง CNC Machining  รุ่น  HARDINGE GS200 เวลาลดลงทั้งหมด 74 นาที ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน ระดับ มาก โดยภาพรวมเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ (  = 4.4 , S.D = 0.07 ) ส่วนด้านเนื้อหาและสื่อ มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ (  = 4.23 , S.D = 0.48 ) และด้านการใช้งาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
 
(
 = 4.28 , S.D = 0.20 )  

Abstract
                      This study is intended to 1) to create a device installation guide on CNC Lathe HARDINGE GS2000 2) to learn the performance of the device Installation Guide on CNC Lathe version HARDINGE GS2000 3) to discover the satisfaction of the device installation. On the CNC LATHE version Hardinge GS2000, the samples used are the individuals acting mtaching Operater in the Cnc-l Department of the company. The, Ltd., a total of 10 people research tools are a user satisfaction query divided into two sides. Including the content and media and the usage of statistics, statistical values used in the analysis of the data are the average and standard deviation values. Research results showed that the working time to install the device on the CNC MACHINING model Hardinge GS200 TIME Total reduced 74 minutes, the satisfaction of the user is much higher, with an average aspect of the total ( = 4.4, S.D = 0.07) Content section and media level, the user's satisfaction is at a much greater level.
 (  4.23 S.D = 0.48) and usage of the satisfaction level is much higher than the average (  = 4.28, S.D = 0.20)

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

 
เอกสารอ้างอิง
 [1] คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. คู่มือระบบการประกันคุณภาพ ภายใน. 2551.
[2]  ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ. กลยุทธ์การสร้างองค์การคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์, 2546.
[3]  วิฑูรย์ สิมะโชคดี. TQM วิธีองค์กรคุณภาพยุค 2000. พิมพ์ครั้งที่ 4 . กรุงเทพจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2542.
[4]  วันชัย ริจิรวนิช. 2548. การศึกษาการท างาน หลักการและกรณีศึกษา. สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 335-380.
[5] สิรินาท ปัทมาวิไล. ผังแสดงเหตุและผล (Cause And Effect Diagram).(กุมภาพันธ์ 2559). สืบค้นจาก httpp://www.gotoknow.org/post/ 456573
[6] แสงจันทร์งามสมคุณ. (2549). Q-IQS-Q10001 คู่มือคุณภาพ UTC (UTC Quality manual). ชลบุรี: บริษัทยูเนียน เทคโนโลยี