ชุดทดสอบเครื่องตรวจจับควันและความร้อน
HEAT AND SMOKE DETECTOR TESTING

Main Article Content

ละอองทิพย์ บุญพึ่ง ,วจีแพร เขียวปัญญา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดทดสอบเครื่องตรวจจับควันและความร้อน  (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดทดสอบเครื่องตรวจจับควันและความร้อน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างชุดทดสอบเครื่องตรวจจับควันและความร้อน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบ ด้านการใช้งานและด้านคุณค่า ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดสอบเครื่องตรวจจับควันและความร้อน คณะผู้วิจัยได้ทำการทดลองในสภาพจริงโดยการทดสอบแบบเดิมโดยใช้บันไดและแบบใช้ชุดทดสอบเครื่องตรวจจับควันและความร้อน ที่ความสูง 3 ระดับ ทั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันและอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน โดยจับเวลาเปรียบเทียบกัน
  
          ผลการการวิจัยพบว่า (1) ชุดทดสอบเครื่องตรวจจับควันและความร้อน ประกอบไปด้วยชุดทดสอบเครื่องตรวจจับควันและเครื่องตรวจจับความร้อน สามารถเปลี่ยนใช้งานได้โดยใช้ฐานเดียวกัน (2) ชุดทดสอบเครื่องตรวจจับควันและความร้อน แยกเป็นชุดทดสอบเครื่องตรวจจับควันสามารถตรวจจับควันเฉลี่ย 7.33 วินาที ต่อ 1 เครื่อง และชุดทดสอบเครื่องตรวจจับความร้อนสามารถตรวจจับความร้อน เฉลี่ย 5.33 วินาที ต่อ 1 เครื่อง เร็วกว่าการทดสอบวิธีเดิมโดยใช้บันไดแสดงว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ

Abstract
                This research aimed to 1) to design and create the smoke and heat detector test kit and 2) to study the efficiency of the smoke and heat detector test kit, which the research team has designed and created the smoke and heat detector test kit, and have the experts assess the design, usability and value. As for the study of the efficiency of the smoke and heat detector test kit, the researcher conducted the experiment in real conditions by using the original test that use the ladder and the smoke and heat detector test kit at 3 levels of height, and comparing the time of both smoke detectors and heat detectors.
          The results of the research revealed that (1) the smoke and heat detector test kit consist of the smoke detector test kit and heat detector test kit, which can be changed using the same base and (2) the smoke and heat detector test kits are divided into a smoke detector test kit that can detect smoke for an average of 7.33 seconds per device, and the a heat detector test kit that can detect heat for an average of 5.33 seconds per device, which is faster than the previous method by using the ladder, indicating that it works well and efficiently.
Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
 
 [1]  อัคคีภัย.   [ออนไลน์].
      เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/อัคคีภัย
[2]  ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้. (2562). [ออนไลน์].
      เข้าถึงได้จาก  http://www.mut.ac.th/research-detail-263
 [3]  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้. [ออนไลน์].
[4]  ระบบป้องกันอัคคีภัย [ออนไลน์].
      เข้าถึงได้จาก  http://www.vecthai.com/main/?p=644