2563-AP037 : กล้องบันทึกแจ้งเตือนผ่าน LINE
นายธนชัย เสือน้อย,นายฐิติพงษ์ บัวดี วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
2563-AA005 : ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2ระบบแบบเคลี่อนที่
วีรพล จันทร์จิตร กิตติพงษ์ สวนหอม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
2563-AP003 : ศูนย์จัดแสดงผลิตภัณฑ์กรมราชทัณฑ์จังหวัดพิษณุโลก
นายสยามรัฐ จันทร์หอม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AA007 : อุปกรณ์ขจัดสิ่งกีดขวางท่อปฏิกูลด้วยแรงอัด
นายยุทธนา จันทร์เพ็งเพ็ญ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-AP016 : ชุดจำลองระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์
ณัฐพล อุ่นกล่อม1 เจต ถาวร2 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
2563-AP049 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบทำให้เกิดอุบัติเหตุของพนักงานฝ่ายผลิต
ภรวัฒน์ธน บุญนำแสง , ธนาวัฒน์ เชื่อเจ็ดตน, ชนะจิต คำแผง, เพ็ญศิริ ทองทวี, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AP032 : ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์(วงจรกลับทางหมุน )
เบญจพร พรมจิ๋ว , ตรีวิทย์ อินทำมา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-EP011 : การศึกษาระบบการขาดลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
การศึกษาระบบการขาดลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย