2563-AP053 : อุปกรณ์ ลบครีบรูด้วยมือ
อภิสิทธิ์ สังข์ทอง, วรงค์ บุรมโคตร, ชนะจิต คำแผง, เพ็ญศิริ ทองทวี, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AP047 : คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Mazak 430a กรณีศึกษา บริษัท สุทธิพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชิษณุพงศ์ ถมทอง วัชรพงษ์ โฉมเกตุ เพ็ญศิริ ทองทวี วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AA001 : อุปกรณ์ช่วยเก็บสายเคเบิ้ลPP BAND
นายภาณุวงศ์ พลับบุรี,นายพงศธร ดีมูล,นางสาวภัทราภรณ์ แก้วน้ำอ่าง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
2563-HP005 : ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์เดลต้า)
กฤติมา วดีศิริศักดิ์ วิทลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-AA007 : อุปกรณ์ขจัดสิ่งกีดขวางท่อปฏิกูลด้วยแรงอัด
นายยุทธนา จันทร์เพ็งเพ็ญ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-AA012 : เครื่องทดสอบอัลเทอร์เนเตอร์และมอเตอร์สตาร์ท
วีรพล ชัยวงค์1 อุเทน โปยขุนทด2 ชนะ แตงคง3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
2563-AP037 : กล้องบันทึกแจ้งเตือนผ่าน LINE
นายธนชัย เสือน้อย,นายฐิติพงษ์ บัวดี วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
2563-AA021 : ชุดทดสอบอุปกรณ์ล็อคไฟฟ้า
นายณรงค์เดช ดวงพรม นายพิสิษฐ์ ภูสิตตา วิทยาลัยเทคนิคพิษโลก
2563-AP038 : การสร้างคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์บนเครื่อง CNC Lathe รุ่น HARDINGE GS2000
พชรพล หงษ์ทอง , ชลธาร ม่วงเส็ง , เพ็ญศิริ ทองทวี , ชนะจิต คำแผง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก