2563-HP006 : ปั้มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง
ธนากร กรอารีรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-AA007 : อุปกรณ์ขจัดสิ่งกีดขวางท่อปฏิกูลด้วยแรงอัด
นายยุทธนา จันทร์เพ็งเพ็ญ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-GP008 : ชุดสาธิตตู้เก็บเครื่องมือสแกนลายนิ้วผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
ชัยณรงค์ รอดคง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
2563-AP024 : ชุดฝึกวิเคราะห์ระบบปรับอากาศรถยนต์
พงศกร ใจจิตร1 รัตนะ พาขุนทด2 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
2563-HA002 : เครื่องขจัดสิ่งอุดตันในท่อด้วยระบบแรงดัน
ธนวัฒน์ เพ็งสลุด,ภูมินทร์ ปันเงิน วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-GA001 : เครื่องดักจับหนูอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน
ภควัต เจนไพศาล วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AP023 : ชุดสาธิตแจ้งเตือนน้ำล้นอัจฉริยะ
นาย กฤษณวัฒน์ เพ็งกระจ่าง นาย สาธิต สวนสอน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-GP007 : เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำท่วมและส่งสัญญานผ่านไลน์
ก้องภิภพ พรมทอง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AP043 : ห้องปรับอากาศเคลื่อนที่
ธีรภัทร์ พรมดวง1 พิษณุ คมขำ2รัตนะ พาขุนทด3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
2563-AP042 : วิวแชร์ไฟฟ้า
1.คิมหันต์พีธรากร 2.ชนะ แตงคง วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย