2563-AP045 : ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำผ่าน netpie freeboard
นาย จักรี ตั้งใจ นาย วรรธนัย พระสนชุ่ม สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนื่อ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-HP002 : ชุดโพเดียวกล่าวรายงานพับเก็บได้
ทัศนีย์ สิทธิ, น้ำทิพย์ เกษทองมา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-AP049 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบทำให้เกิดอุบัติเหตุของพนักงานฝ่ายผลิต
ภรวัฒน์ธน บุญนำแสง , ธนาวัฒน์ เชื่อเจ็ดตน, ชนะจิต คำแผง, เพ็ญศิริ ทองทวี, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-HP016 : รถยนต์อเนกประสงค์เพื่อการเกษตร
ชนินธร สุขเมือง ชาญณรงค์ ดอกแก้ว อมรินทร์ สนเทียนวัด สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
2563-HP006 : ปั้มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง
ธนากร กรอารีรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-AP036 : โปรแกรมการลงคะแนนการเลือกตั้ง
จิรยุทธ แน่พิมาย ณัฏฐกิตติ์ เขียวอินทร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
2563-AP043 : ห้องปรับอากาศเคลื่อนที่
ธีรภัทร์ พรมดวง1 พิษณุ คมขำ2รัตนะ พาขุนทด3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
2563-AP007 : เครื่องกําเนิดแสงสําหรับสอบเทียบเครื่องวัดแสง
นายสมชาย แสงสว่าง , นางสาวพัณณิตา ปีอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
2563-AA003 : การออกแบบอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวของภาครัฐ
จตุรยุทธ ด้วงสงกา1 วรนุช พรเสนาะ2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3