เครื่องเช็คอุณหภูมิเซ็นจูรี่เดอะมูฟวี่พล่าซ่า
Temperature Checker Century The Movie Plaza

Main Article Content

นายธีรภัทร์ โพธิ์จันทร์

บทคัดย่อ

เครื่องเช็คอุณหภูมิเซ็นจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซ่า การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้างสรรพสินค้า Century the movie plaza 2) เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิผ่านอินเตอร์เน็ต 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เครื่องวัดอุณหภูมิแบบออนไลน์ ที่ช่วยในเรื่องความสะดวกสบายในการทำงาน แก่พนักงาน ไซน์ CMP1 ลดความเสียเวลาในการเดินจดอุณหภูมิภายในอาคาร พบว่า จากการทดลองใช้งานหาประสิทธิภาพของเครื่องเช็คอุณหภูมิเซ็นจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซ่า เซ็นเซอร์ทำงานได้ปกติ การส่งข้อมูลของบอร์ด Esp 8266 ทำงานได้ปกติ เว็บไซต์สามารถแสดงผลของอุณหภูมิได้ปกติผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดย ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงาน บริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส สาขา CMP1 ซึ่งเลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) คือ พนักงาน จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีต่อเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยการใช้งานจริง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ได้ผลสรุปรวมพบว่าเครื่องเช็คอุณหภูมิเซ็นจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซ่า อยู่ในเกณฑ์ ดี ค่าเฉลี่ยรวม(x ̅ =4.03) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=0.61)

Century Check the Movie Plaza This research The objectives are 1) to check the temperature in the Century the movie plaza department store 2) to test the efficiency of the temperature monitor via the internet 3) to evaluate user satisfaction Thermometer online That helps with the convenience of working for the CMP1 operator.Reduce the waste of time in recording the temperature inside the building. It has been found that from the trial for the efficiency of the Century The Movie Plaza The sensor is working properly. The data transmission of the Esp 8266 board is working properly. The website is able to display the temperature results normally. The results of the user satisfaction survey by The sample used in this study is the employees of the company with Techno Service Branch CMP1 selected by purposive sampling method.Were 11 employees. The instrument used in the study was an employee satisfaction questionnaire. That has a thermometer with actual use Which is a 5 level scale. The statistics used in the study are Percentage, Mean, and Standard Deviation. The results of the study are summarized as follows. The Movie Plaza is in a good level, including the average (x ̅ = 4.03) and the deviation (SD = 0.61).

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

          Mcuthai (2559). การสื่อสารออนไลน์. [ออนไลน์] : https://e-muni.com/category/  (10 พฤษจิกายน 2560)   
          ประดิชญา ตั๋นพรม (2559). การวัดอุณหภูมิ. [ออนไลน์] : https://www.comcube.co.th/cat/temperature/ (10 มกราคม 2560) 
         วิรุฬ พรรณเทวี (2542). ทฤษฎีการศึกษาความพึงพอใจ. [ออนไลน์] :  http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/53930109/chapter2.pdf (17 พฤษภาคม 2550