อุปกรณ์ดึง DOWEL PIN
Pulling device dower pin

Main Article Content

ก้องภพ เหล่าหอม , ภูฤทธิ์ อภัยจิตร์ , ชนะจิต คำแผง , เพ็ญศิริ ทองทวี ,

บทคัดย่อ

Abstract
         This research aims to study the design and construction of a facelift. DOWEL PIN The sample group used for research is. The sample group used for research is: Use a specific coop The tools used in this research are the user satisfaction survey of the device. Pull DOWEL PIN There are 2 aspects: 1. Satisfaction Structure 2 is the satisfaction of user. The statistics used in the analysis were mean, standard deviation.
         The results showed that the device is pulled by DOWEL PIN and specifically the high level and can work well in the workplace. You can leave a decrease in performance

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
 
[1]    วารุณี เปรมานนท์(2556) กล่าวว่า แม่พิมพ์ตัดโลหะ (blanking die)การวิจัยประสิทธิภาพของฟิล์ม  แข็งเคลือบผิวปั๊ม [ส. ... วารุณี เปรมานนท์, 2544, "การตัดด้วยความเที่ยงตรงสูง", วารสารแม่พิมพ์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มีนาคม. เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะแทบทุกชนิด
[2]    สิทธิกร  สิงหา(2555) [2] กล่าวว่า ยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , in ดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ... วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วจิัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 44-60 ... วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 13-32.         
[3]    ทนากรณ์ จีนนวลศรี(2559) กล่าวว่า หากพิจารณาจากกราฟที่ได้จากการทดสอบแรงดึงโดยทั่วไป จะพบว่าความต้านทานแรงดึงที่จุดคราก (Yield stress) : Kalpakjian, S., and S.R. Schmid, Manufacturing Process for Engineering Materials, Prentice Hall, 2003