เครื่องสับเศษพืชผักในครัวเรือน
Household vegetables scrap chopper machine

Main Article Content

อุเทน1 พิษณุ คมขำ2

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพเครื่องสับเศษพืชผักในครัวเรือน ในการหาประสิทธิภาพเครื่องสับเศษพืชผักในครัวเรือนนั้น มีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ทั้งหมด 5 คน โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจด้านการออกแบบเครื่องสับเศษพืชผักในครัวเรือน ตอนที่ 3.สอบถามความพึงพอใจด้านการใช้งาน เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินการศึกษาเครื่องสับเศษพืชผักในครัวเรือน สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่งผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่งผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เครื่องสับเศษพืชผักในครัวเรือน สามารถทุ่นแรงคนสำหรับสับย่อยเศษพืชผักแทนการใช้มือ ลดระยะเวลาในการสับ เพิ่มปริมาณในการสับย่อยพืชผัก และมีความปลอดภัยต่อการใช้งานจากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าการใช้เครื่องสับสามารถลดระยะเวลาและมีความเที่ยงตรงแม่นยำหากทำการสับหรือทดลองซ้ำ ๆ เทียบกับการสับด้วยแรงงานคนทำให้เกิดความเมื่อยล้าและการสับวัชพืชจะมีขนาดที่ไม่สมำเสมอ รวมไปถึงระยะเวลาในการสับจะใช้เวลามากกว่าเครื่องสับ

The purpose of this study to find quality of household vegetables scrap chopper machine. In order to find the efficiency of that the household vegetables scrap chopper machine, assessed by experienced all people 5 persons. The evaluating according by questionnaire to assess quality, Was divided into 3 parts. As follows: Part 1. Information regarding the status of respondents. Part 2. Satisfaction inquire with the design of the household vegetables scrap chopper machine. Part 3. Satisfaction inquire to about usability, for provide comments and suggestions, assessment results the study of household vegetables scrap chopper machine. Conclude that: The results of data analysis, in design to chopper machine. There is a high level of satisfaction. The satisfaction was at a high level which the average result was 4.50, The results of data analysis, that usability there is a high level of satisfaction, which the average result is 4.20, Household vegetables scrap chopper machine, able to save labor for chopping up vegetables scrap instead of using hands, reduce the chopping time, increase the efficiency of chopping, increase the amount of chopped vegetables. And there is safe to usability.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต, การออกแบบเครื่องจักรกล, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีวะ, 2547
[2] ธนาเจต สครรัมย์, มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีวะ, 2546
[3] อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล, งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
[4] ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, งานส่งกำลังรถยนต์, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ซียูเคชั่น, 2556
[5] ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ซียูเคชั่น, 2556
[6] บุญธรรม ภัทราจารุกุล, งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ซียูเคชั่น, 2556