ชุดแจ้งเตือนกันขโมยรถจักรยานยนต์ผ่านมือถือ
Motorcycle anti-theft alarm set via mobile phone

Main Article Content

กฤติกร สีพันธ์1 เจต ถาวร2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างชุดแจ้งเตือนกันขโมยรถจักรยานยนต์ผ่านมือถือ 2)เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของชุดแจ้งเตือนกันขโมยรถจักรยานยนต์ผ่านมือถือ และ 3)การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดแจ้งเตือนกันขโมยรถจักรยานยนต์ผ่านมือถือ ผู้วิจัยออกแบบสร้างชุดแจ้งเตือนกันขโมยรถจักรยานยนต์ผ่านมือถือด้วยตนเอง และนำไปให้กลุ่มผู้ทดลองจำนวน 5 คน ทดลองใช้แล้วบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการทำงานของชุดแจ้งเตือนกันขโมยรถจักรยานยนต์ผ่านมือถือ และประเมินความพึงพอใจต่อชุดแจ้งเตือนกันขโมยรถจักรยานยนต์ผ่านมือถือ
        ผลการวิจัยพบว่า 1)ชุดแจ้งเตือนกันขโมยรถจักรยานยนต์ผ่านมือถือเป็นชุดแจ้งเตือนอิเล็กทรอนิกส์ใช้เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุด้วยแสงอินฟาเรดส่งสัญญาณโดยระบบโทรศัพท์มือถือ พร้อมระบบติดตาม GPS และระบบตัดวงจรไฟสตาร์ท 2)ชุดแจ้งเตือนกันขโมยรถจักรยานยนต์ผ่านมือถือ มีประสิทธิภาพการทำงานถูกต้อง 100% โดยมีเวลาแจ้งเตือนเฉลี่ย 1 วินาที และ 3)ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อชุดแจ้งเตือนกันขโมยรถจักรยานยนต์ผ่านมือถือในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.64,S.D.=0.46)

The purpose of this research. 1) To create a motorcycle theft alarm set via mobile phone. 2) To find the performance of the motorcycle theft alarm set via mobile phone and 3) The study of satisfaction with the motorcycle theft alarm set via mobile phone.
The researcher personally designed and built a motorcycle anti-theft alarm set via mobile phone and then sent to 5 experienced persons to try and record the results in the data record to analyze the performance of motorcycle anti-theft warning sets via mobile phone and assess the satisfaction with mobile motorcycle theft alarms. The results of the research showed that. 1) Mobile motorcycle anti-theft alarm set is an electronic alarm. Using infrared light sensor to detect the signal by mobile phone system with GPS tracking system and the starter light circuit breaker. 2) Motorcycle theft alarm system via mobile phone has 100% accurate performance with an average of 1 second notification time. 3)  The users are satisfied with the overall level of motorcycle theft alarm mobile phone packages in the highest level ( = 4.64, S.D. = 0.46)

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงค์, งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556

[2] เชื้อ ชูขำ, งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
[3] พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
, คู่มือเขียนแอพ Android ด้วย Android Studio, กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น,2557