ระบบทำความสะอาด หัววัดเซ็นเซอร์ pH อัตโนมัติ
Cleaning system Automatic pH sensor

Main Article Content

วีระศักดิ์ แสงสุข, พงศธร สิงห์รอ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อออกแบบสร้างระบบทำความสะอาด หัววัดเซ็นเซอร์ pH อัตโนมัติ 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบทำความสะอาดหัววัดเซ็นเซอร์ pH อัตโนมัติ 3.เพื่อหาค่าความพึงพอใจในระบบทำความสะอาด หัววัดเซ็นเซอร์ pH อัตโนมัติ โดยคณะผู้จัดทำได้ออกแบบและจัดสร้างระบบทำความสะอาด หัววัดเซ็นเซอร์ pH อัตโนมัติและทำการทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความสะอาด หัววัดเซ็นเซอร์ pH คณะผู้วิจัยได้ทำการทดสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยทำงานตามฟังชั่นที่กำหนดพบว่าระบบทำความสะอาด หัววัดเซ็นเซอร์ pH อัตโนมัติทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำการทดสอบความพึงพอใจจากพนักงานของโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่ามีความพึงพอใจในระบบทำความสะอาดหัววัดเซ็นเซอร์ pH อัตโนมัติ อยู่ในเกณฑ์ดีค่าเฉลี่ยรวม 
(x ̅ = 4.72) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D = 0.380516)

The purpose of this research 1. To design and build a cleaning system Automatic pH sensor probe 2. To study the efficiency of the cleaning system, automatic pH sensor probe 3. To find satisfaction in the cleaning system Automatic pH sensor probe in which the organizing team can design and construct cleaning systems Automatic pH sensor probe and test for cleaning system performance the pH sensor probe. The researcher conducted 5 tests with the specified function. Found that the cleaning system the automatic pH sensor probe works efficiently and tests satisfaction from 5 employees of the Sukhothai Thip Sugar Factory. The research instrument is a satisfaction questionnaire. It was found that satisfaction with the automatic pH sensor cleaning system was satisfactory, with a total average.
(x ̅ = 4.72) and deviation (S.D = 0.380516)

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

          [1] บริษัท นีโอนิคส์ ทฤษฎีเกี่ยวกับค่า pH และ pH เซนเซอร์ (ออนไลน์)
          [2] Ewda 2008 เครื่องวัด pH (pH Meter) (ออนไลน์) (10 กรกฎาคม 2562) จากhttp://www.ewda2008.org/ph.html
          [3] electric108 วงจร สตาร์-เดลต้า Star-Delta Starter (ออนไลน์)
(10 กรกฎาคม 2562) จาก https://www.electric108.com/article/11-1