ตัดหญ้าระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
LAWN MOWERELECTRIC dC MOTORR

Main Article Content

นิภัทร วงค์พรม

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพรถตัดหญ้าระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และหาประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านในการหาประสิทธิภาพและนำไปทดลองใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  แบบบันทึกการใช้งานรถตัดหญ้าระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 0.90 และได้นำรถตัดหญ้าระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  ไปทดลองใช้กับสนามหญ้า และได้พบว่ารถตัดหญ้าสามารถตัดหญ้าประเภทต่างๆได้ แสดงว่ารถตัดหญ้ามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี

The purpose of this project is (1) to design and build a DC lawn mower with DC motor system (2) to study the efficiency of DC lawn mower and find efficiency from 3 experts in finding the efficiency The tools used for collecting data were the efficiency evaluation form by the expert. Usage record form for lawnmower, DC electric motor system By using statistics in data analysis Consistency Index (IOC) , mean
        The evaluation of the efficiency by experts found that the overall average value is 0.90, and the mower with DC motor system to test the lawn. The average time for mowing is 4.06 hours per cut, which means that the mower is efficient and can be used.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1]    ไกรศร แซ่ว้าน และคณะ. การออกแบบและสร้างรถไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       ล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก, 2550
[2] ทรงสักด ยาทะเล. การออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ.กรุงเทพฯ: 2557
[3] วัชระ มั่งวิทิตกุล. กระบวนการและเทคนิค การลดค่าใช้จ่ายพลังงาน สำหรับอาคารและโรงงาน      อุตสาหกรรม. ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท อินเตอร์   พริ้นติ้ง แอนต์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2544.
[4] สมภพ หารเสมอและคณะ.รถสกู๊ฅเตอร์ไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550      
[5] เอกชัย พฤกษ์อาไพ และสาเริง คาทอง. สนามหญ้า. ฐานเกษตรกรรม.กรุงเทพฯ: 2545
[6] แบตเตอรี่. (ออนไลน์) สืบค้นหาจาก   :http:/www.leonics.co.th/thml/th/aboutpower/greenayl4.php เข้าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2562.
 [7] หลักการทำงานวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์. (ออนไลน์): สืบค้นหาจาก :http:/wara.com/modules.php?name=project&file=showproject&sid=213 เข้าถึงเมือ
      5 สิงหาคม 2557.
[8] มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง. สืบค้นจาก:      http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/sara01.htm (สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2562)