ชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์
Car air conditioning system training set

Main Article Content

ชัยวัฒน์ ขวัญเขียว1 รัตนะ พาขุนทด2

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์ ทดสอบชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์ และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาเทคโนโลยีปรับอากาศรถยนต์ ในการหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์นั้น มีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนซึ่งผู้ประเมินมีทั้งหมด 5 คน โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวสำหรับผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินผลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์ ตอนที่ 3 แบบประเมินผลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งาน สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่งผลเฉลี่ยเท่ากับ (x=4.28)   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่งผลเฉลี่ยเท่ากับ (x =4.55)
       จึงสรุปได้ว่า การใช้ชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์ สามารถนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


Abstract
      The purpose of this study : To develop car air conditioning training kit ,Test of air conditioning system training kit      and Used as teaching and learning media  in automotive air conditioning technology .To find the efficiency of the car air conditioning training kit assessed by experienced person , teaching practice and learning operations. There are 5 assessors by evaluation according to the questionnaire to assess the efficiency and divided into 3 parts. Part 1 is personal  information  for experts to answer the questionnaire. Part 2 is the evaluation form for experts in the design of automotive air conditioning system training kits. Part 3 evaluation form for experts  usability field. It can be concluded that the results of the data analysis on design of  work piece are at high level , average result equal to (xˉ = 4.28)   The usage data analysis results are satisfied at high level  average  (xˉ = 4.55).
Therefore, it can be concluded that the use of car air conditioning training kit can be used as teaching and learning media in accordance with the set objectives

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

[1] สวัสดิ์ บุญเถื่อน. งานปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 2012.

[2] สมเกียรติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ. กรุงเทพฯ : 2557

[3] กูรู. 2553. หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็น. [ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5f57fccd9c26b4f9 (14 พฤษภาคม 2556).
[4] จำนียร ศิลปะวานิช, หลักและวิธีการสอน. โรงพิมพ์เจริญรุ่งเรืองพาณิช, 2538.
[5]  วิไลรัตน์ แสงศรี ผ.ศ. จิตวิทยาการสอนวิชาชีพ. เชียงใหม่ : วิทยาเขตภาคพายัพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2548.
[6] สุรเกียรติ สนิทมาก. หลักและวิธีการสอนเทคนิคศึกษาการเป็นครูช่างอุตสาหกรรม.  ตาก : วิทยา    เขตตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 2549
[7]  สุรศักดิ์ ยะกัน. ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ. วิทยาลัยสารพัดช่างตาก, 2540
[8]  สุรสิทธิ์ แสนทอน. เอกสารประกอบการสอนหลักและวิธีสอนเทคนิคศึกษา.  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก , 2551
[9]  ผศ. สมนึก  ภัทรทิพนยธนี. การวัดผลการศึกษา. การสินธุ์ : ประสานการพิมธุ์, 2547.
[10]  รศ. พวงรัศน์ ทวีรัตน์. การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤธิ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานทดสอบ

ทางการศึกษาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรันดรินทรวิโสอม ประสานมิตร. 2538.