ศูนย์จัดแสดงผลิตภัณฑ์กรมราชทัณฑ์จังหวัดพิษณุโลก
Phitsanulok Department of Corrections Products Exhibition Center

Main Article Content

นายสยามรัฐ จันทร์หอม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการออกแบบอาคารศูนย์จัดแสดงผลิตภัณฑ์กรมราชทัณฑ์ฯ 2) ออกแบบอาคารศูนย์จัดแสดงสินค้ากรมราชทัณฑ์ฯ             และ 3) ศึกษาความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลต่อการออกแบบอาคารศูนย์จัดแสดงสินค้ากรมราชทัณฑ์ฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ คือผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา ผู้บริหาร ผู้อำนวยการเรือนจำพิษณุโลก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเรือนจำพิษณุโลก จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า
1.    การออกแบบอาคารศูนย์จัดแสดงผลิตภัณฑ์กรมราชทัณฑ์ฯ ได้ศึกษาองค์ประกอบของโครงการ พื้นที่โครงการรวมถึงข้อมูลทางกายทางสังคม และวิเคราะห์ข้อมูล ระบบเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อาคารตัวอย่างที่มีรูปแบบการใช้งานใกล้เคียงกัน
2.    การออกแบบอาคารศูนย์จัดแสดงผลิตภัณฑ์กรมราชทัณฑ์ฯ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 2,302 ตารางเมตร ประกอบด้วยแบบแปลน รูปด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา ทัศนียภาพภายในและภายนอกอาคาร
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลต่อการออกแบบอาคารศูนย์จัดแสดงสินค้ากรมราชทัณฑ์ฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 5 การออกแบบอาคารช่วยประหยัดพลังงาน กับข้อ 6 การออกแบบอาคารเอื้ออำนวยต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ (ค่าเฉลี่ย 5.00) และข้อที่ 1 การออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง (ค่าเฉลี่ย 4.67)

The objectives of the study were 1) to study the method of designing the products exhibition center for the corrections; 2) to design the product exhibition center for the corrections and 3) to study the experts’ opinion on the design of products exhibition center for the corrections. The samples were 5 experts as follows: experts on Civil Architecture, administrator, director and vice director of corrections in Academic Sector. The research instruments were the design of the products exhibition center and the questionnaire. Data were analyzed by percentage, mean and standard deviation.
The results found that 1) the study of the factors and area of the project including physical and social data. Technical system data related to 1989 Building Control Act and similar working typing building model, 2) the design of the products exhibition center which had total 2,302 square meters included plan, section (rear, front, left, right) photos, landscape of internal and external building, 3) the overall experts’ opinion on the design of the products exhibition center was at the “most” level. Considering in any item, the most average was to save energy (mean = 5.00), and the design of building could be used (mean = 4.67) respectively.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1]  ธนภัทร วางอภัย. 2560. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย สําหรับผู้ต้องขังที่มีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำ ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร. (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562)
[2]  อนันต์ ฟักเย็น.  2555. การศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่จัดแสดงสินค้าในขนาดที่จำกัดสำหรับสินค้าประเภทสปา. (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562)
[3]บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 2561. ม.ธรรมศาสตร์. ธุรกิจไมซ์ MICE Business. ความหมายและความสำคัญของงานแสดงสินค้า (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562)