โครงการชุดสาธิตการแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่าน LINE และตัดไฟอัตโนมัติ
lood warning demonstration kit via cut off LINE and auto

Main Article Content

นพเดช แผลงไพรี ภานุพงศ์ เทพสุวรรณ์

บทคัดย่อ

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
[1] รักชนก ใยลีอ่าง. (2559:บทคัดย่อ). โครงการชุดควบคุมระดับน้ำผ่านมือถือ. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[2] สุวิชชา พึ่งบุญ. (2555:บทคัดย่อ).โครงการเครื่องควบคุมระดับน้ำ คณะวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[3] สุวดี พ่วงรอด (2561: เกณฑ์การประเมิน). ชุดควบคุมการทำงานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คณะเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก.
[4] พงศ์วัชรากร  ดุษฎี. (2561:ผลของกานดำเนินงาน). ชุดสาธิตการเปิดใช้น้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์. คณะเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก.
[5] นนทวัฒน์  จิตรค้ำคูณ. (2561:ผลของกานดำเนินงาน). ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ำเข้า น้ำล้นและระดับน้ำ
คณะเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก.
[6] นิคม มหาสาร. (2558:ผลของกานดำเนินงาน). การออกแบบระบบป้องกันและเตือนภัยน้ำท่วม ด้วยการควบคุมให้เครื่องสูบน้ำทํางานโดยอัตโนมัติ พร้อมกับแจ้งเตือนผ่านทาง SMS
 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.