ชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมผ่านสมาร์ทโฟน
Demonstration set of air volume adjustment valve Via smartphone

Main Article Content

กวีวัฒน์ ทองนาค และ อนุรักษ์ บริหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมผ่านสมาร์ทโฟน 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมผ่านสมาร์ทโฟน โดยเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือ 1. แบบประเมิน โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 2. แบบการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการในปีการศึกษา 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
          ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมผ่านสมาร์ทโฟน ในส่วนของแบบประเมิน โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ จากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน ผลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมของการออกแบบโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก ด้านความเป็นไปได้ของการออกแบบโครงสร้าง แบบวงจรควบคุมและผังการทำงานมีค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการทดลองโดยทำการปรับวาล์วเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1)10% 2)30% 3)50% 4)70% และ 5)100% ระดับละ 10 ครั้ง พบว่าประสิทธิภาพความแม่นยำของชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมผ่านสมาร์ทโฟนวาล์วที่ 1และ2 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยจะได้ค่าความแม่นยำรวมอยู่ที่ 98.32%และ97.02%  อยู่ในระดับมากที่สุด  

The purposes of this research were to 1) design a demonstration set of air volume adjustment valve via smartphone 2) study the efficiency of the air volume adjustment valve via smartphone. The samples for evaluating the efficiency were 3 experts. The research instruments were composed of a demonstration set and an efficiency test. Data was analyzed by mean  and standard deviation. (S.D.) The research process was carried out from 25 May 2019 to 25 February 2020.
The research findings found that the efficiency of the efficiency of the air volume adjustment valve via smartphone was at the highest  level ( 98.32 % , 97.02 % ) which was trailing 5 levels 10 times( gained 10%, 30%, 50%, 70% and 100%)

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

         [1] บรรพต ประภาศิริ. (2542). การประหยัดพลังงานของระบบปรับ อากาศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก : http://www2.dede.go.th/.
[2] ปรีชา สมสอน และคณะ. (2557). การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก
          [3] ประธาน เนียมน้อย. (2555). โครงงานระบบควบคุมไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บ บราวเซอร์. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก : http://www.research.rmutt.ac.th/.