เครื่องทดสอบแรงม้าเบรคเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
Brake Horsepower Tester for Gasoline Small Engine

Main Article Content

วิโรจน์ จันน้อย1 อุเทน โปยขุนทด2 พิษณุ คมขำ3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องทดสอบแรงม้าเบรคเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิชัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพของชิ้นงานและเครื่องทดสอบแรงม้าเบรคเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า  ประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบแรงม้าเบรคเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนด้านการออกแบบ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการใช้งานและความปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด

The purposes of this research were to create the brake horsepower tester of small gasoline engine, and to study the efficiency of the tester.  The samples for evaluating and testing engine tester were 6 experts. The research tools composed of brake horsepower tester of small gasoline engine, and evaluation form of efficiency. Data was statistically analyzed by mean and standard deviation.
The results found that the brake horsepower tester of small engine gained the efficiency of designed and operated tester topics at the most level (mean =4.89, S.D.=5.00) and (mean =4.79, and S.D.=5.00)

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

 
                                                        เอกสารอ้างอิง
 
[1]  อุตส่า จิรากร และเชื้อ ชูขำ (2553). เครื่องยนต์สันดาปภายใน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์:ซีเอ็ดยูเคชั่น. บมจ.
[2]  วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ และชาญ ถนัดงาน ( 2547). การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์:ซีเอ็ดยูเคชั่น. บมจ.
[3]  วิชัย กงพลนันท์ (2555).ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดฝึกสถานการณ์จำลองเบรครถบรรทุกเพื่อใช้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[4]  ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง (2552). ได้ศึกษาวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา ระบบอัตโนมัติในการผลิต หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาเครื่องกล
[5]  https://onlinelessons.home.blog/ประวัติความเป็นมาของเค-2/
[6]  https://www.virtus.co.th/articles/elastomericflexiblecouplings/
[7]  https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/เพลา
[8]  https://th.wikipedia.org/wiki/ตลับลูกปืน
[9]  http://www.techniccar.com/drum-brake/
[10]  https://www.cal-laboratory.com/what-is-pressure-gauge/
[11]  WWW.Transdrive.co.uk
[12] http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_1.pdf
[13]  https://th.wikipedia.org/wiki/แรงม้า