เครื่องถอดสปริงโช้คอัพ
Shock absorber removing machine

Main Article Content

พงศกร ชากัณฑ์1ชนะ แตงคง2

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพเครื่องถอดสปริงโช้ครถยนต์ในการหาประสิทธิภาพเครื่องถอดสปริงโช้ครถยนต์นั้นมีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ทั้งหมด 5 คน โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2. สอบถามความพึงพอใจด้านการออกแบบเครื่องถอดสปริงโช้ครถยนต์ตอนที่ 3. สอบถามความพึงพอใจด้านการใช้งาน เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินการศึกษาเครื่องถอดสปริงโช้ครถยนต์ สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก(=5)ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก(=4.4)ซึ่งเครื่องถอดสปริงโช้ครถยนต์สามารถถอดประกอบโช้คได้และมีความปลอดภัยต่อการใช้งานผลการทดลองการใช้งานจริงของเครื่องถอดสปริงโช้ครถยนต์จำนวน 5 ครั้ง สรุปได้ว่าในการถอดประกอบใช้ระยะเวลาที่น้อยกว่าเครื่องถอดในปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย 5 นาที จากการใช้เครื่องถอดสปริงโช้ครถยนต์ในปัจจุบันใช้ระยะเวลาที่มากกว่าเครื่องถอดสปริงโช้คที่สร้างมีค่าเฉลี่ย 7 นาทีสามารถถอดประกอบได้เพียงครั้งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 

Abstract
 
        The objective of this study is to find the quality of the car spring shock absorber spring removal machine. The efficiency of the car spring shock absorber spring removal has been evaluated by 5 experienced persons by evaluating according to the quality evaluation questionnaire divided into 3 parts which are part 1 Information regarding the status of respondents Part 2 Inquire about the design satisfaction of the car spring shock absorber removal part 3 Inquire Satisfaction of user. To provide comments and suggestions The results of the study of the spring shock absorber removal tool conclude that the results of the data analysis of the work piece design are at a high level (xˉ=4.56) The results of the data analysis of the applications are satisfied with High level (xˉ=3.16) in which the shock absorber spring assembly can be disassembled and is safe to use. The results of the actual operation of the 5 spring shock absorber spring removal machines can be concluded that the duration of the disassembling process is less than that of the current spring removal machines with an average of 5 minutes. The time taken by the spring shock absorber displaces is an average of 7 minutes. It can be disassembled only once in an efficient manner for the intended purpose.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
[1]ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต, การออกแบบเครื่องจักรกล, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีวะ, 2547
[2]อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล, งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น, กรุงเทพมหานคร :สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
[3]ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, งานส่งกำลังรถยนต์, กรุงเทพมหานคร :สำนักพิมพ์ซียูเคชั่น, 2556
[4]ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์, กรุงเทพมหานคร :สำนักพิมพ์ซียูเคชั่น, 2556