เครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค์
Iltipurpose oil suction machine

Main Article Content

ชุมแพ มรกพนา1 พิษณุ คมขำ2 อิทธิพล ไชยมงคล3

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพเครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค์ ในการหาประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค์นั้น มีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ทั้งหมด 5 คน โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจด้านการออกแบบเครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค์ ตอนที่ 3. สอบถามความพึงพอใจด้านการใช้งาน เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินการศึกษาเครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค์ สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่งผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่งผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 เครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค์ สามารถดูดน้ำมันที่เป็นของเหลวได้ทุกชนิด มีประสิทธิภาพในการดูด และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้งานต่อเครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.50

          The purpose of this study was to find the efficiency of multi-purpose oil suction machine. To find the efficiency of multi-purpose oil suction machine, it was estimated by 5 experienced persons. It was estimated by quality assessment questionnaire. The questionnaire was divided into three parts. The first part concerns the data of the respondent status. The second part concerns the satisfaction on design of multi-purpose oil suction machine. The third part concerns the satisfaction on application in order to express opinions and suggestions. The results of the study can be concluded that the outcome of data analysis on design was in high level with average 4.40. The outcome of data analysis on application was in high level with average 4.60. The multi-purpose oil suction machine can be used for sucking all kinds of liquid. It has efficiency for sucking and safe for application. It can be concluded that the average satisfaction on application of this multi-purpose oil sucking machine was in high level with average 4.50.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

 [1]  ไวพจน์ ศรีธัญ, มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม,กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วังอักษร, 2548
 [2]  ธำรง โชตะมังสะ, เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 2526
 [4]  https://sites.google.com/site/lxngngngngngngng/brrnanukrm