เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
Battery regenerator

Main Article Content

มงกุฎเพชร พีธารากร1 อุเทน โปยขุนทด2

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การนำเอาสารแบตเตอรี่เก่า ในระบบรถยนต์ที่ยังมีสภาพเสื่อมสภาพนำกลับมาฟื้นฟูเพื่อให้สามารถใช้ใหม่ได้เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนในภาระงานซ่อมแบตเตอรี่จึงจัดทำเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินคุณภาพ 3 ขั้นตอน แบ่งออกเป็นตอนที่ 1.ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 2. สอบถามความพึงพอใจเครื่องฟื้นฟูสารทำความเย็นตอนที่ 3. สอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินการศึกษาเครื่องฟื้นฟูสารทำความเย็น สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก(xˉ =3.74)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก (xˉ =3.74) ผลการทดลองการใช้งานจริงโดยทำการทดลองจำนวน 5 ครั้งพบว่าเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
          จึงสรุปได้ว่า การใช้เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คำสำคัญ: เครื่องฟื้นฟูสารทำความเย็น

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง