การพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด
Development of operating time recording program Case study : CIMB Thai Auto Company Limited

Main Article Content

จักรพันธ์ แก้วกราด

บทคัดย่อ

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจด้านการพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเว็บไซต์ทางธุรกิจด้านการพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานในสาขาสุโขทัย บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด  จำนวน 11 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) โปรแกรมบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมบันทึกเวลาปฏิบัติงาน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจโปรแกรมบันทึกเวลาปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และ SD
       ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

         The purpose of this research was to study the effectiveness of business website on program development for office use. Case study of CIMB Thai Auto Company Limited Time Recording Program, as will as to study the satisfaction of users of business website systems for program development for use in the office. The sample group  in this research was 11 employees in the Sukhothai branch, CIMB Thai Auto Company Limited by specific selection. The tools used in this research were 1) the time recording program, 2) the performance evaluation form of the time recording program, and 3) satisfaction questionnaire. The statistics used for data analysis were mean and SD.
          The result of the research shows that the business website for program development for office use, Case study: CIMB Thai Auto Company Limited, had a high level of efficiency. And the users were satisfied with the high level.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
[1] ณิชชนาฎฐ์ ภานุพัฒน์นิริยา. การสร้างเว็บไซต์ด้วย Program Adobe Dreamweaver CS6.
(สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์. 2563) 2543.
[2] ภาณุพงศ์ ปัญญาดี. การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ AppServ 2.5.10. เชียงใหม่:
https://www.appserv.org/th/ . (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์. 2563) 2561.