เครื่องตรวจนับชิ้นงานอัตโนมัติ
AUTOMATIC COUNTING MACHINE

Main Article Content

จักรพันธ์ พันท้วม วุฒิชัย ศรีสด ชนะจิต คำแผง เพ็ญศิริ ทองทวี

บทคัดย่อ

การตรวจนับผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานอุตสาหกรรม มักจะนิยมใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยในการทำงานแทนมนุษย์ เนื่องจากจำนวนของผลิตภัณฑ์นั้นมีจำนวนมากและมีการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ ดังนั้นการใช้แรงงานมนุษย์ในการตรวจนับอาจเกิดความผิดพลาดได้เพราะเป็นการทำงานแบบเดียวกันเป็นระยะเวานานๆได้ ดังนั้นได้มีใช้อุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยใน ที่เป็นเซนเซอร์เพื่อใช้ในการนับจำนวนของผลิตภัณฑ์ แต่การใช้อุปกรณ์เซนเซอร์นั้นง่ายสำหรับการนับวัตถุโดยทั่วไปที่ทึบแสง และมีการเว้นระยะห่างของวัตถุบนสายพานอย่างพอเหมาะไม่เรียงชิดกัน แต่อย่างไรก็ตาม การนับวัตถุแบบเรียลไทม์ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์นั้น ก็ยังไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ยังมีข้อผิดพลาดในการนับผลิตภัณฑ์ จึงมีการนำเสนองานวิจัยใช้หลักการทางการประมวลผลภาพเข้ามาช่วยในการนับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่บนสายพานแบบเรียลไทม์ โดยใช้แทมเพลตแมชชิ่งแบบนอร์มอลไลซ์คอร์รีเลชั่น เพื่อทำการตรวจนับวัตถุ หลังจากได้ทำการทดลองได้ค่าความถูกต้องถึง 98.4%

A counting equipment product in factory is necessary to help humans and increase efficiency in the workplace. The number of products are many and have been working in real time systems. Using human labor has occurred for a long times but errors and mistakes happen. A sensor device has been used to help to automatically counting the products on conveyor belts. That is simple for the generally opaque products. And the interval distance of the object is adequately aligned together. However, sensor devices are still limited. It cannot count all products. Therefore, we are applying the principles of image processing to help in counting objects on a conveyor belt moving in real time by using template matching with normalize
mental results indicate that our proposed approach offers significant performance improvements in the automatic counting products, with the maximum of 98.4%

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1 เรื่องระบบตรวจนับวัตถุอัตโนมัติด้วยเทมเพลตแมชชิ่งแบบนอร์มัลไลซ์คอรีเลชัน
Automatic Counting Objects System by using Template Matching with Normalized Correlation
โดย  นศพ์ชาณัณ ชินปัญซ์ธนะ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รายงาน ผลการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พ. ศ. 2553
        2 เรื่องเครื่องจำแนกและนับเหรียญ “ Machine of Separation and Coin Counting
โดย นายไวยากรณ์ ชูสาย B552003 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา 527499 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมหลักสูตรปรับปรุงพ. ศ. 2554 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
        3 ชื่อโครงงานเครื่องนับชิ้นงาน COUNTING UNIT ผู้เขียน นายภูดิศ สมวันดี คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ อาจารย์บุญฤทธิ์ แก้วประชุม นายชัยศักดิ์เจียรวรวงค์ บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องจักรกลชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
        4 SEM อุปกรณ์เพื่องานควบคุมอัตโนมัติและอื่นๆ  โทร 02-299-3333 เครื่องนับจำนวน (Counter) คืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการนับชิ้นงานซึ่งเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตชิ้นงานออกมาแล้วต้องการทราบจำนวนที่ผลิตได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละครั้งการผลิตสามารถช่วยให้ลูกค้าที่มีปัญหาต้องการนับจำนวนในการผลิตสินค้าในแต่ละครั้งให้ถูกต้องเครื่องนับของเราสามารถช่วยนับและตั้งค่าควบคุมจำนวนการผลิตแต่ละครั้งให้ตรงกับความต้องการได้อย่างถูกต้อง
        5 เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล DIGITAL COUNTER เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter กำหนดฟังก์ชันต่างๆได้จากหน้าเครื่องเลือกการใช้งานได้หลากหลายเลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจนไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงจากด้านนอกขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้ง จำกัด ฟังก์ชั่นการใช้งานนับจำนวนสามารถจำค่าที่นับได้แม้ไฟดับมีฟังก์ชั่นป้องกันการเข้าไปแก้ไขโปรแกรมได้รับการออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงโดยมีการป้องกันไม่ให้นิ้วไปสัมผัสกับขั้วต่อสายได้ฝาครอบหน้าปัดเปลี่ยนเป็นสีดำได้บางรุ่นสามารถติดตั้งเข้ากับแผงหน้าตู้ได้อย่างง่ายดาย
        6 ชื่อโครงการ อุปกรณ์คัดแยกเหรียน ผู้จัดทำอุปกรณ์คัดแยกเหรียญ นายญรงค์เดช เพ็ชรศิลา นายพีรังกูร อ้วนศรี โครงการเรื่องเครื่องคัดแยกเหรียญในสภาวะโลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาและทางด้านเทคโนโลยีทำให้มีผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมากเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีความเจริญก้าวหน้านี้เองจึงทำให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนต่างๆทั้งในตัวเมืองและชนบทไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการรายใหญ่และรายย่อยล้วนแล้วแต่มีรายจ่ายและรายรับในวงเงินที่สูงมากในแต่ละวัน