ชุดจ่ายไฟพลังงานลม
WIND ENERGY POWER SUPPLY SET

Main Article Content

วัชรพล ต้นแก้ว , กิตติรัตน์ สมบาลจิตร

บทคัดย่อ


 
บทคัดย่อ
         
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบและสร้างชุดจ่ายไฟฟ้าพลังงานลม (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ของชุดจ่ายไฟฟ้าพลังงานลม คณะผู้วิจัยได้ออกแบบชุดจ่ายไฟฟ้าพลังงานลม โดยมีผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และด้านคุณค่า สำหรับการศึกษาประสิทธิภาพของชุดจ่ายไฟฟ้าพลังงานลม คณะผู้วิจัยได้ทำการทดลองจากแหล่งพลังงาน 2 แบบคือ กังหันลม และแหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด 220 Vac โดยนำไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา และหลอดไฟฟ้าแบบ LED ขนาด 18 วัตต์
          ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดจ่ายไฟฟ้าพลังงานลม มีรูปแบบสำหรับรับพลังงานได้ 2 รูปแบบ และจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ (2) ชุดจ่ายไฟฟ้าพลังงานลมมีประสิทธิภาพ สามารถอัดประจุแบตเตอรี่ด้วยพลังงานลมโดยใช้เวลา 12 ชม. และสามารถอัดประจุแบตเตอรี่ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด 220 Vac ใช้เวลา 6 ชม. เมื่อนำชุดจ่ายไฟฟ้าพลังงานลม ไปจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 3.30 ชม. และการใช้งานร่วมกับหลอดไฟฟ้าแบบ LED ขนาด 18 วัตต์ จะใช้งานได้สูงสุด 6 ชม.
 

 
 
 
 
 

Abstract
       
This research has the purpose to (1) design and build electrical power , wind (2) to study the efficiency. Of the wind power distribution unit, the research team has designed the wind power distribution unit with the expert evaluating the design Usability And value For the study, the efficiency of electrical energy, the wind , the researchers conducted experiments from a power source two types of wind turbines and electric supply 220 Vac by to pay to use the AC , is a portable computer. Electric bulbs and LED Size 18 watts.
              The results showed that : (1 ) supply electrical power , wind patterns for a given energy are two formats and delivers power to the electrical appliances (2) supply electrical energy wind effectively to charge the battery life. With wind energy by the time 12 hr . And can charge the battery, reboot the power supply size 220 Vac running time of 6 hours . When the supply electric power , wind to power a light blue for the Air portable computer can. use continuously for up to 3.30 hrs . , and works with a light bulb LED size 18 watts to operate up to 6 hours .


Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง


 
เอกสารอ้างอิง
 
[1]  กังหันลม.   [ออนไลน์].
      เข้าถึงได้จาก http://www.poullacour.dk/images/forsogsmollerne.jpg
      (วันที่ค้นข้อมูล : 15มิถุนายน 2562)
[2]  พลังงานแสงอาทิตย์. (2562). [ออนไลน์].
      เข้าถึงได้จาก  https://sites.google.com/site/kwangdeermy/phlangngan-saeng-xathity
      (วันที่ค้นข้อมูล : 15มิถุนายน 2562)
[3]  แบตเตอรี่. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/FaZmKm (วันที่ค้นข้อมูล : 16มิถุนายน 2562)
[4]  กระแสไฟฟ้าสลับ AC และไฟฟ้ากระแสตรง DC. [ออนไลน์].
      เข้าถึงได้จากhttps://sites.google.com/site/learningsanook/fifakrasae-slab
      (วันที่ค้นข้อมูล : 16มิถุนายน 2562)