ถังเติมน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายระบบลม
Tank fill gear oil, rear gear oil with pneumatic system.

Main Article Content

พิทักษ์พงษ์ สังข์ยก1 เจต ถาวร2

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพ ถังเติมน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย ระบบลมในการหาประสิทธิภาพถังเติมน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย มีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ทั้งหมด 5 คน โดยการประเมินแบบสอบถามประเมินคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 2 สอบถามความพึงพอใจด้านการออกแบบ 3. สอบถามความพึงพอใจด้านการใช้งาน ผลการประเมินถังเติมน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย ระบบลม สามารถสรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานมีความพึงพอใจในระดับมาก(xˉ = 4.75)ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก(xˉ = 4.34)
        จากการทดลองการใช้งานจริงพบว่าเวลาของการเติมน้ำมันเกียร์เบอร์40 ปริมาณ 1 ลิตร ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 44.8 วินาที เมื่อเทียบกับการเติมแบบมือโยก ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 1.38 นาที ผลเฉลี่ยเวลาของการเติมน้ำมันเกียร์เบอร์90 ปริมาณ 1 ลิตร ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 53.4 วินาที เมื่อเทียบกับการเติมแบบมือโยก ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 1.47 นาที ผลเฉลี่ยเวลาของการเติมน้ำมันเกียร์เบอร์140 ปริมาณ 1 ลิตร ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 1 วินาที เมื่อเทียบกับการเติมแบบมือโยก ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 1.55 นาที
        จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการใช้ถังเติมน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย ระบบลม สามารถลดระยะเวลาได้เมื่อเทียบกับการเติมแบบมือโยก

         The purpose of this study to find quality of Tank fill gear oil, rear gear oil with pneumatic system. In order to find the efficiency of that the Tank fill gear oil, rear gear oil with pneumatic system, assessed by experienced all people 5 persons. The evaluating according to assess quality, was divided into 3 parts. As follows: Part 1. Information regarding the status of respondents. Part 2. Satisfaction inquire with the design of the Tank fill gear oil, rear gear oil with pneumatic system. Part 3. Satisfaction inquire to about usability, assessment results the study of Tank fill gear oil, rear gear oil with pneumatic system.Conclude that: The results of data analysis, in design to chopper machine. There is a high level of satisfaction.The satisfaction was at a high level which the average result was (xˉ = 4.75),The results of data analysis, that usability there is a high level of satisfaction, which the average result is (xˉ = 4.34) From the actual use of the experiment, it was found that the filling time of 1 liter of gear oil number 40 takes an average of 44.8 seconds compared to manual hand filling, taking an average of 1.38 minutes.90 The amount of 1 liter takes an average of 53.4 seconds. Compared to manual filling, it takes an average of 1 47 minutes. The average time of refueling of Gear 140, 1 liter, takes The 1 second, compared to the addition of a Hand takes an average of 155 minutes to conclude that the fuel tank gear transmission system can reduce the amount of time compared to the addition of a Hand.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล,งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น,2555
[2] ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ซียูเคชั่น, , 2556
[3] ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต, การออกแบบเครื่องจักรกล, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีวะ, 2547
[3] ประเสริฐ เทียนนิมิต , เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น , กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมซีเอ็ดยูเคชั่น,2555
[4] ภัทร พงศ์กิตติคุณ , นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ , กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมซีเอ็ดยูเคชั่น,2556