เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์กึ่งอัตโนมัติ
Changing the Brake Fluid in Semi-Automatic Transmission Cars with the use of a Machine Oil Changer.

Main Article Content

วัชรชัย พันธ์น้อย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์กึ่งอัตโนมัติและหาประสิทธิภาพของเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์กึ่งอัตโนมัติ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ช่างศูนย์บริการด้านเทคนิค จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม และแบบทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์กึ่งอัตโนมัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
          1. เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์กึ่งอัตโนมัติมีโครงสร้างที่กะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก โดยภาพรวมมีคุณภาพ อยู่ระดับดี (  = 4.34, S.D. = 0.03) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการออกแบบและโครงสร้าง อยู่ระดับดี (  = 4.40 , S.D. = 0.15) และด้านการใช้งาน อยู่ระดับ ดี (  = 4.28 , S.D. = 0.10)
  2. เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์กึ่งอัตโนมัติมีประสิทธิภาพโดยใช้เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์โดยเฉลี่ย 1 คัน เวลาที่ทำได้ 7.2 นาที ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์แบบใช้คนย้ำแป้นเบรกโดยเฉลี่ย 1 คัน ใช้เวลา 13.00 นาที 
 

                 The objectives of this research were 1) to design 2) to build the Changing the Brake Fluid in Semi-Automatic Transmission Cars with the use of a Machine Oil Changer. The research participants consisted of 10 technicians. The research instruments used was an assessment form in examining by comparing the practices between manual exchanging method and using the Changing the Brake Fluid in Semi-Automatic Transmission Cars with the use of a Machine Oil Changer. Data was analyzed by Means and Standard Deviation (SD).
          The results found that
                   1. The quality of Changing the Brake Fluid in Semi-Automatic Transmission Cars with the use of a Machine Oil Changer in overall was in “good level” ( = 4.34, S.D. = 0.03). In detail, its structural design in overall was in “good level” ( = 4.40, S.D. = 0.15) and the performance in overall was in “good level” ( = 4.28, S.D. = 0.10), respectively.
                   2. The comparison of the effectiveness between Changing the Brake Fluid in Semi-Automatic Transmission Cars  and using manual exchanging method with the use of a Machine Oil Changer spent 7.2 minutes per one car and the another one spent only 13 minutes. 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
[1]  กมล  ปฐมกำเนิด (2553). สร้างเครื่องไล่ลมและถ่ายน้ำมันในระบบ           เบรกและครัทช์ด้วยสุญญากาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม :                     สถาบันเทคโนโลยี   พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
[2]  กิตติพงษ์   สุวรรณแพทย์ (2560). เครื่องมือเติมน้ำมันเบรก วิทยาลัย           เทคนิคปัตตานี : จังหวัดปัตตานี
[3]  ชยุตพงศ์ ทุมมาและคณะ (2559). เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก
       วิทยาลัยเทคนิคนครนายก : จังหวัดนครนายก
[4]  ภาณุพันธ์  ไทยนกเทศ (2552). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่อง         ไล่ลมเบรกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม : สถาบันเทคโนโลยี                            พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
[5] บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. (2535). การอ้างอิงประชากร              เมื่อใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่ากับกลุ่มตัวอย่าง.                การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 3(1),            22-25.